Quay trở lại chi tiết bài báo PHÂN TÍCH DI TRUYỀN TRƯỚC LÀM TỔ β-THALASSEMIA: MẤT ALEN ĐƯỢC KIỂM SOÁT BẰNG PHÂN TÍCH DI TRUYỀN LIÊN KẾT GEN Download Download PDF