Quay trở lại chi tiết bài báo TẦN SUẤT KIỂU GEN CỦA BIẾN THỂ AGTR1 A1166C Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP Tải xuống Tải xuống PDF