Quay trở lại chi tiết bài báo SO SÁNH TÁC DỤNG GIẢI GIÃN CƠ ROCURONIUM CỦA SUGAMMADEX SO VỚI NEOSTIGMIN SAU PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC Tải xuống Tải xuống PDF