Quay trở lại chi tiết bài báo CHOLESTEATOMA VÀ RĂNG LẠC CHỖ TRONG XOANG HÀM: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG Tải xuống Tải xuống PDF