Quay trở lại chi tiết bài báo GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN Tải xuống Tải xuống PDF