GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM MELD-ALBUMIN TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XƠ GAN

Nguyễn Thị Đào 1,, Ngô Gia Mạnh 1, Trần Ngọc Ánh 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Xơ gan là bệnh lý mạn tính phổ biến và tỉ lệ tử vong cao, vì vậy việc đưa ra tiên lượng sớm là cần thiết. Có nhiều thang điểm tiên lượng trong đó thang điểm MELD-Albumin phát triển dựa trên thang điểm MELD và chỉ số Albumin có ý nghĩa nhất định trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan trong 3 tháng (90 ngày). Mục tiêu: Khảo sát thang điểm MELD-Albumin trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan. So sánh thang điểm MELD-Albumin với MELD và MELDNa trong tiên lượng tử vong ở bệnh nhân xơ gan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả tiến cứu trên 157 bệnh nhân xơ gan tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả: Tuổi trung bình bệnh nhân nghiên cứu là 52.75±8.9. Bệnh nhiều hơn ở nam giới, chiếm 95.5%. Nguyên nhân do rượu hay gặp nhất 68.8%, tiếp đến virus viêm gan B 26.1%, virus viêm gan C 7% (1.9% bệnh nhân đồng nhiễm cả virus viêm gan B và virus viêm gan C). Điểm MELD-Albumin trung bình là 20.72±6.99. Thang điểm MELD-Albumin có giá trị tiên lượng bệnh nhân xơ gan sau 30 ngày với AUROC 0.919 (p=0.000<0.05) và sau 90 ngày với AUROC 0.896 (p=0.000<0.05). Diện tích dưới đường cong của thang điểm MELD-Albumin, MELDNa và MELD tiên lượng tử vong trong 90 ngày lần lượt là 0.896, 0.906, 0.882 với điểm cắt của 2 thang điểm MELD-Albumin và MELD là 23, MELDNa là 22, có giá trị dự đoán về tỉ lệ tử vong với ý nghĩa thống kê với p<0.05.Kết luận: Thang điểm MELD-Albumin có ý nghĩa tiên lượng tử vong trong 90 ngày ở bệnh nhân xơ gan.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ganne-Carrié N. Epidemiology of liver cirrhosis. Rev Prat. 2017;67(7):726-730.
2. Nguyễn Xuân Huyên. Bách Khoa Thư Bệnh Học Tập III. Nhà xuất bản từ điển bách khoa; 2000.
3. Nguyễn Thị Mai Hương (2011). Giá trị thang điểm MELD trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan, luận văn thạc sỹ y học. Đại học Y Hà Nội.
4. Trần Thị Hạnh (2013). Nghiên cứu giá trị của chỉ số MELDNa trong tiên lượng bệnh nhân xơ gan Child Pugh C, luận văn thạc sỹ y học. Đại học Y Hà Nội.
5. Myers RP, Shaheen AAM, Faris P, Aspinall AI, Burak KW. Revision of MELD to Include Serum Albumin Improves Prediction of Mortality on the Liver Transplant Waiting List. PLoS One. 2013; 8(1): e51926. doi:10.1371/ journal.pone. 0051926
6. Myers RP, Tandon P, Ney M, et al. Validation of the five-variable Model for End-stage Liver Disease (5vMELD) for prediction of mortality on the liver transplant waiting list. Liver Int. 2014;34(8):1176-1183. doi:10.1111/liv.12373
7. Duangkrut M, Temtanapat Y, Komolmit P. Modification of MELD score by including Serum Albumin to improve prediction of mortality outcome of cirrhotic patient based on Thai cirrhotic patients. In: 2014 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE).; 2014:100-105.doi:10.1109/JCSSE.2014.6841850