Quay trở lại chi tiết bài báo KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU Tải xuống Tải xuống PDF