KHẢO SÁT GIÁ TRỊ THANG ĐIỂM ABIC (AGE BILIRUBIN INR CREATININE) TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH GAN MẠN DO RƯỢU

Ngô Thùy Dung 1,, Dương Thị Mai Chi2, Trần Ngọc Ánh 1, Nguyễn Trường Sơn 3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Bệnh gan do rượu bao gồm nhiều rối loạn lâm sàng: gan nhiễm mỡ do rượu, viêm gan do rượu (Alcoholic hepatitis - AH) các mức độ, xơ gan rượu (Alcoholic cirrhosis - AC) đi kèm các biến chứng của nó và viêm gan rượu cấp tính biểu hiện như đợt cấp suy gan mạn, gây nên bởi việc sử dụng rượu kéo dài1. Có rất nhiều các chỉ số để đánh giá tiên lượng bệnh nhân bệnh gan do rượu, trong đó thang điểm ABIC được sử dụng ngày càng rộng rãi. Mục tiêu: Khảo sát giá trị thang điểm ABIC trong tiên lượng bệnh gan mạn do rượu. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu và tiến cứu. 62 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh gan mạn do rượu theo hướng dẫn chẩn đoán của Hội Tiêu hóa Hoa Kỳ (ACG) 2018 điều trị tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội từ tháng 1/2022 đến tháng 1/2023. Kết quả và kết luận: Có 62 bệnh nhân thỏa mãn tiêu chuẩn. Tuổi trung bình của các đối tượng là 53.9 ± 9.4. Điểm ABIC trung bình là 7.28 ± 1.17, cao nhất là 10.06, thấp nhất là 4.42. Có mối liên quan giữa thang điểm ABIC và tiên lượng tử vong sau 30 ngày của bệnh gan mạn do rượu với giá trị cut-off 8.26, AUROC 0.884, p = 0.002 < 0.05, độ nhạy Se (Sensitivity) là 83.3% và độ đặc hiệu Sp (Specificity) là 89.3%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Singal AK, Bataller R, Ahn J, Kamath PS, Shah VH. ACG Clinical Guideline: Alcoholic Liver Disease. American Journal of Gastroenterology. 2018;113(2):175-194. doi:10.1038/ajg.2017.469
2. Sharma A, Nagalli S. Chronic Liver Disease. StatPearls Publishing; 2022. Accessed November 7, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ books/NBK554597/
3. Stein E, Cruz-Lemini M, Altamirano J, et al. Heavy daily alcohol intake at the population level predicts the weight of alcohol in cirrhosis burden worldwide. Journal of Hepatology. 2016;65(5): 998-1005. doi:10.1016/j.jhep.2016. 06.018
4. Crabb DW, Im GY, Szabo G, Mellinger JL, Lucey MR. Diagnosis and Treatment of Alcohol‐Associated Liver Diseases: 2019 Practice Guidance From the American Association for the Study of Liver Diseases. Hepatology. 2020;71(1): 306. doi:10.1002/hep.30866
5. Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Duật, Trịnh Xuân Tráng (2017). Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học ở bệnh nhân mắc bệnh gan do rượu, Tạp chí Y học Việt Nam, 455(2), 58-61.
6. Božin T, Rob Z, Lucijanić M, Čmarec Buhin L, Grgurević I. Comparison of prognostic scores for alcoholic hepatitis: a retrospective study. Croat Med J. 2021;62(1):17-24.
7. Trịnh Thị Hồng Nhung (2020). Khảo sát mức độ sử dụng rượu ở bệnh nhân xơ gan rượu, Luận văn thạc sĩ y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Dominguez M, Rincón D, Abraldes JG, et al. A new scoring system for prognostic stratification of patients with alcoholic hepatitis. Am J Gastroenterol. 2008;103(11):2747-2756. doi:10. 1111/j.1572-0241.2008.02104.x
9. Sandahl TD, Jepsen P, Ott P, Vilstrup H. Validation of prognostic scores for clinical use in patients with alcoholic hepatitis. Scand J Gastroenterol. 2011;46(9):1127-1132. doi:10. 3109/00365521.2011.587200
10. Michelena J, Altamirano J, Abraldes JG, et al. Systemic inflammatory response and serum lipopolysaccharide levels predict multiple organ failure and death in alcoholic hepatitis. Hepatology. 2015;62(3):762-772. doi:10.1002/ hep.27779