Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 519 Số 2 (2022) Tải xuống Tải xuống PDF