Quay trở lại chi tiết bài báo Tập 505 Số 2 (2021) Download Download PDF