Đã xuất bản: 2021-08-26

Số đầy đủ

Các bài báo

U KÝ SINH TRÙNG (SÁN DÂY LỢN) TRONG CƠ THẤT PHẢI – NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP ĐIỀU TRỊ THÀNH CÔNG VÀ NHÌN LẠI Y VĂN
Phạm Hữu Lư, Hoàng Trọng Hải, Dương Hoàng Long, Phan Thùy Chi, Nguyễn Tùng Sơn, Nguyễn Sỹ Lánh, Phạm Hữu Khuyên, Phùng Duy Hồng Sơn, Khổng Tiến Bình, Phạm Tiến Quân, Nguyễn Hữu Ước