NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH U LYMPHO TẾ BÀO B XÂM NHẬP TỦY XƯƠNG

Tiêu Ngọc Kim Ngân1, Lê Phương Thảo1, Phan Đặng Anh Thư2
1 Bệnh viện Truyền máu - Huyết học
2 Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đánh giá tình trạng tủy xương đóng vai trò quan trọng trong phân chia giai đoạn u lympho, giúp tiên lượng cũng như lựa chọn phương pháp điều trị. Mục tiêu: Khảo sát tỉ lệ và đặc điểm mô học tủy xương các trường hợp u lympho tế bào B xâm nhập tủy xương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang các trường hợp u lympho tế bào B tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2020. Kết quả: Tỉ lệ u lympho tế bào B xâm nhập tủy xương là 64,8%. 40% trường hợp u lympho tế bào B độ ác cao và 80% trường hợp u lympho tế bào B độ ác thấp xâm nhập tủy xương. LPL và BL có tỉ lệ xâm nhập tủy xương cao nhất (100%), thấp nhất là DLBCL (25,6%). Hình thái xâm nhập thường gặp nhất là dạng lan tỏa (53%), tiếp theo là dạng hỗn hợp (31%). Dạng cạnh bè xương ghi nhận trong 50% FL và 10% DLBCL (FL chuyển dạng DLBCL). Dạng trong mạch máu trong xoang 0%. 72,2% MZL xâm nhập kiểu hỗn hợp. Kết luận: U lympho tế bào B độ ác thấp có tỉ lệ xâm nhập tủy xương cao hơn u lympho tế bào B độ ác cao. Hình thái xâm nhập tủy xương thường gặp nhất là dạng lan tỏa.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Arber D. A. , George T. I. (2005), "Bone marrow biopsy involvement by non-Hodgkin's lymphoma: frequency of lymphoma types, patterns, blood involvement, and discordance with other sites in 450 specimens", The American journal of surgical pathology. 29 (12), pp. 1549-1557.
2. Brunning R. D., McKenna R. W., Bloomfield C. D. et al. (1977), "Bone marrow involvement in Burkitt's lymphoma", Cancer. 40 (4), pp. 1771-1779.
3. Hassan K., Ikram N., Bukhari K. P. et al. (1995), "The Pattern of Bone Marrow Infiltration in Non-Hodgkin’s Lymphornas", .
4. Lambertenghi-Deliliers G., Annaloro C., Soligo D. et al. (1992), "Incidence and histological features of bone marrow involvement in malignant lymphomas", Annals of hematology. 65 (2), pp. 61-65.
5. Orazi A., Foucar K., Knowles D. et al. (2013), "Knowles neoplastic hematopathology", Lippincott Williams & Wilkins, pp. 399-583.
6. Shi Y. F., Li X. H., Song Y. Q. et al. (2015), "Involvement of bone marrow in lymphoma: pathological investigation in a single-center from northern China", International journal of clinical and experimental pathology. 8 (6), pp. 7102.
7. Swerdlow S. H., Campo E., Harris N. L. et al. (2016), "WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues", pp. 216-344.
8. Yao Z., Deng L., Xu-Monette Z. Y. et al. (2018), "Concordant bone marrow involvement of diffuse large B-cell lymphoma represents a distinct clinical and biological entity in the era of immunotherapy", Leukemia. 32 (2), pp. 353-363.