CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ TRỰC TIẾP BỆNH LOẠN SẢN PHẾ QUẢN PHỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

Trần Thị Thu Trang1, Trần Minh Điển1, Phạm Huy Tuấn Kiệt2, Vũ Xuân Hoàng3
1 Bệnh viện Nhi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội
3 Vụ Kế hoạch Tài chính – Bộ Y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả chi phí điều trị trực tiếp cho y tế và các yếu tố liên quan trong điều trị trẻ sơ sinh mắc chứng loạn sản phế quản phổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương trong năm 2020. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang, phân tích định lượng dữ liệu hồi cứu của tất cả trẻ sơ sinh điều trị chứng loạn sản phế quản phổi tại Bệnh viện trong 2020. Kết quả: Trong tổng 116 đối tượng nghiên cứu, nam là chủ yếu với 63,8%, tỷ lệ trẻ đẻ non <28 tuần là 59,8%. Tổng chi phí trực tiếp cho y tế trung bình năm/1 trẻ là 3292,5 ± 3043,8 USD. Chi phí này tỷ lệ thuận với cân nặng khi sinh và thời gian nằm viện. Kết luận: Chi phí ở Việt Nam thấp hơn đáng kể so với chi phí quốc tế ở các nghiên cứu tương tự. Chính sách bảo hiểm y tế miễn phí cho trẻ < 6 tuổi và tỷ lệ đồng chi trả < 20% làm giảm đáng kể gánh nặng kinh tế của gia đình có trẻ phải điều trị chứng loạn sản phế quản phổi và hoàn toàn nằm trong khả năng chi trả.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization (2018). Preterm birth., accessed: 01/01/2021.
2. Jensen E.A. và Schmidt B. (2014). Epidemiology of bronchopulmonary dysplasia.Birt Defects Res A Clin Mol Teratol, 100(3), 145–157.
3. Baker C.D. và Alvira C.M. (2014). Disrupted lung development and bronchopulmonary dysplasia: opportunities for lung repair and regeneration. Curr Opin Pediatr, 26(3), 306–314.
4. Smith V.C., Zupancic J.A.F., McCormick M.C. và cộng sự. (2004). Rehospitalization in the first year of life among infants with bronchopulmonary dysplasia.J Pediatr, 144(6), 799–803.
5. Lapcharoensap W., Bennett M.V., Xu X. và cộng sự. (2020). Hospitalization costs associated with bronchopulmonary dysplasia in the first year of life. J Perinatol Off J Calif Perinat Assoc, 40(1), 130–137.
6. Álvarez-Fuente M., Arruza L., Muro M. và cộng sự. (2017). The economic impact of prematurity and bronchopulmonary dysplasia. Eur J Pediatr, 176(12), 1587–1593.
7. Landry J.S., Croitoru D., Jin Y. và cộng sự.(2012). Health care utilization by preterm infants with respiratory complications in Quebec.Can Respir J, 19(4), 255–260.
8. Merritt T.A., Pillers D., và Prows S.L. (2003). Early NICU discharge of very low birth weight infants: a critical review and analysis. Semin Neonatol SN, 8(2), 95–115.