XÂY DỰNG THANG ĐO MỨC ĐỘ CHẤP NHẬN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG NGỪA COVID-19 TRÊN ĐỐI TƯỢNG SINH VIÊN

Tô Hồng Thư1, Võ Ngọc Yến Nhi1, Nguyễn Thị Thu Thủy1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vắc-xin là giải pháp quan trọng nhất để ngăn chặn đại dịch COVID-19 lây lan nhanh chóng. Hiện nay trên thế giới nhiều nghiên cứu đánh giá mức độ chấp nhận tiêm chủng vắc-xin phòng ngừa COVID-19 trên đối tượng sinh viên tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào tương tự được thực hiện trong bối cảnh tại Việt Nam. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xây dựng thang đo khảo sát mức độ chấp nhận tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 của sinh viên. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính (tổng quan lý thuyết nhằm xây dựng thang đo ban đầu và thảo luận nhóm tập trung để xây dựng thang đo sơ bộ) và định lượng (bao gồm kiểm định Cronbach alpha và phân tích EFA) để hiệu chỉnh thang đo sơ bộ, từ đó đánh giá được độ tin cậy và giá trị của thang đo và hoàn thiện thang đo chính thức. Đề tài đã xây dựng thang đo mức độ chấp nhận tiêm chủng vắc-xin trên đối tượng sinh viên bao gồm 5 nhân tố tiền đề tâm lý tiêm chủng (sự tin tưởng, sự cân nhắc, trách nhiệm cộng đồng, sự tự mãn và hạn chế) với 15 biến quan sát. Thang đo đạt độ tin cậy với hệ số Cronbach’s alpha của các nhân tố đều lớn hơn 0,7 và tương quan biến tổng các biến quan sát đều lớn hơn 0,3. Phân tích EFA cho kết quả đạt yêu cầu một thang đo tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Betsch C. et al. (2018), "Beyond confidence: Development of a measure assessing the 5C psychological antecedents of vaccination", PloS one. 13 (12), pp. e0208601.
2. Dror A. A. et al. (2020), "Vaccine hesitancy: the next challenge in the fight against COVID-19", Eur J Epidemiol. 35 (8), pp. 775-779.
3. Hair J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W. (1998), Multivariate data analysis, Prentice Hall, New Jersey.
4. Kanyike A. M. et al. (2021), "Acceptance of the coronavirus disease-2019 vaccine among medical students in Uganda", Tropical Medicine and Health. 49 (1), pp. 1-11.
5. Lurie N. et al. (2020), "Developing Covid-19 vaccines at pandemic speed", New England Journal of Medicine. 382 (21), pp. 1969-1973.
6. MacDonald N. E. (2015), "Vaccine hesitancy: Definition, scope and determinants", Vaccine. 33 (34), pp. 4161-4164.
7. Mascarenhas A. K. et al. (2021), "Dental students’ attitudes and hesitancy toward COVID‐19 vaccine", Journal of Dental Education.
8. WHO COVID-19 vaccines, https://www.who.int/ emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines, ngày truy cập 9/5/2021.