MỘT SỐ YẾU TỐ XÃ HỘI LIÊN QUAN TỚI STRESS SAU SANG CHẤN Ở NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN KHU VỰC PHÍA BẮC VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ COVID-19

Trần Thanh Hương1,2, Trần Thơ Nhị1, Nguyễn Kim Thư1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Viện Ung thư quốc gia

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Đại dịch Covid tác động rất lớn tới đời sống kinh tế xã hội trên toàn cầu, đặc biệt tới tâm lý của nhân viên y tế. Mục tiêu: xác định một số yếu tố xã hội liên quan tới stress sau sang chấn ở nhân viên y tế tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc Việt nam trong thời kỳ Covid-19. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu ngang mô tả, kết hợp định lượng và định tính. Bộ công cụ PSS-SR (Post-Straumatic Stress Disorder Symptom Scale Self Report), sau khi được đánh giá tính giá trị, được áp dụng trên 400 nhân viên y tế trực tiếp điều trị và chăm sóc bệnh nhân nhiễm Covid tại Bệnh viện Nhiệt đới trung ương và Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Các yếu tố xã hội được xem xét tới gồm sự mắc bệnh của người nhà/bạn bè; kỳ thị xã hội và tác động của truyền thông. Kết quả: Tỷ lệ stress sau sang chấn của nhân viên y tế là 17,5%; trong đó tỷ lệ ở điều dưỡng cao hơn so với bác sĩ; stress sau sang chấn ở nhân viên y tế có mối liên quan tới việc có người trong gia đình hay bạn bè bị nhiễm Covid (OR= 5,1; 95%CI: 2,4-10,9); tự nhận thấy bị gia đình hay xã hội kỳ thị (OR = 3,4; 95%CI: 1,9-6,0), cảm thấy lo lắng khi xem truyền thông (OR = 4,4; 95%CI: 1,9-10,2)

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y Tế (2020). COVID-19 DASHBOARD. https://ncov.vncdc.gov.vn/>, accessed: 30/05/2020.
2. Chew N.W.S., Lee G.K.H., Tan B.Y.Q. và cộng sự. (2020). A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain, Behavior, and Immunity.
3. Pappa S., Ntella V., Giannakas T. và cộng sự. (2020). Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. Brain Behav Immun.
4. Lai J., Ma S., Wang Y. và cộng sự. (2020). Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open, 3(3).
5. National Institutes of Health (2019). Post-Traumatic Stress Disorder. , accessed: 15/05/2020.
6. Tan B.Y.Q., Chew N.W.S., Lee G.K.H. và cộng sự. (2020). Psychological Impact of the COVID-19 Pandemic on Health Care Workers in Singapore. Ann Intern Med.
7. WHO (2017), Depression and Other Common Mental Disorders, World Health Organization.
8. Lai J., Ma S., Wang Y. và cộng sự. (2020). Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA Netw Open, 3(3).
9. Zhang W., Wang K., Yin L. và cộng sự. (2020). Mental Health and Psychosocial Problems of Medical Health Workers during the COVID-19 Epidemic in China. Psychother Psychosom, 1–9.