Quay trở lại chi tiết bài báo MỨC ĐỘ CHẤN THƯƠNG VÀ THỰC TRẠNG SƠ CẤP CỨU TRƯỚC VIỆN TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TIỀN HẢI, THÁI BÌNH NĂM 2016 Download Download PDF