KIẾN THỨC VỀ PHÒNG TRÁNH NHIỄM ĐỘC CHÌ CHO TRẺ EM TẠI MỘT LÀNG NGHỀ THUỘC TỈNH BẮC NINH

Đức Sơn Nguyễn 1,, Thu Hà Nguyễn 1
1 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu kiến thức về phòng tránh nhiễm độc chì cho trẻ em của người dân tại một làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh. Phương pháp nghiên cứu: 212 đối tượng (165 người chăm sóc trẻ và 47 trẻ em (10-14 tuổi)) được điều tra theo mẫu phiếu có sẵn về mức độ độc hại của chì đối với sức khỏe; nhóm đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi bị nhiễm chì; biểu hiện nhiễm độc chì ở trẻ; nguồn phơi nhiễm chì; con đường phơi nhiễm chì; biện pháp phòng tránh nhiễm chì cho trẻ. Kết quả: điểm kiến thức trung bình của nhóm người chăm sóc trẻ là 3,7±1,2 điểm, của nhóm trẻ em 11-14 tuổi là 3,5±0,9 điểm. Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có kiến thức đạt chiếm 64,2%, tỷ lệ này ở nhóm trẻ em 11-14 tuổi tham gia nghiên cứu là 46,8%. Kết luận: người dân tại một làng nghề thuộc tỉnh Bắc Ninh đã có một số kiến thức cơ bản về phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ nhưng còn hạn chế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Moawad E.M., Badawy N.M. and Manawill M. (2016), "Environmental and Occupational Lead Exposure Among Children in Cairo, Egypt: A Community-Based Cross-Sectional Study", Medicine (Baltimore). 95(9).
2. WHO (2010), Childhood lead poisoning, WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland.
3. Mahon I (1997), "Caregivers' knowledge and perceptions of preventing childhood lead poisoning", Public Health Nurs. 14(3), 169-182.
4. Tanya Haman, Angela Mathee and Andre Swart (2015), "Low Levels of Awareness of Lead Hazards among Pregnant Women in a High Risk—Johannesburg Neighbourhood", Int J Environ Res Public Health. 12(12), 15022-15027.
5. Farrah Baara (2012), Best Practices for Lead Poisoning Prevention in Urban Bangkok Communities, Chulalongkorn University, Worcester Polytechnic Institute. (22)
6. James R. Roberts, et al. (2012), "Are Children Still at Risk for Lead Poisoning?", Clinical Pediatrics 52(2), 125-130.
7. Bustamante and Trepka Pekovic. V. (2005), "Haitian Caregivers' Knowledge and Attitudes Regarding Childhood Lead Poisoning", Miami-Dade County. 6.