KHẢO SÁT NỒNG ĐỘ 25-(OH)D HUYẾT THANH Ở TRẺ EM VIÊM TIỂU PHẾ QUẢN ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Phạm Văn Dương1, Nguyễn Thị Diệu Thúy1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Vitamin D đã được chứng minh có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch của cơ thể, bao gồm cả miễn dịch bẩm sinh và miễn dịch thu được. Mục tiêu: Khảo sát nồng độ 25-(OH)D huyết thanh ở trẻ viêm tiểu phế quản (VTPQ) và nhận xét một số liên quan giữa nồng độ 25-(OH)D huyết thanh và mức độ nặng của VTPQ. Đối tượng và phương pháp: 108 trẻ VTPQ điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021. Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: VTPQ mức độ nhẹ chiếm tỷ lệ cao nhất là 62,04%, mức độ nặng là 15,74%. Có 14,82% trẻ VTPQ có nồng độ 25-(OH)D huyết thanh thấp (< 50 nmol/l). Có 21,05% trẻ VTPQ mức độ nặng ở nhóm có nồng độ 25-(OH)D dưới 75 nmol/l so với 12,86% ở nhóm VTPQ có nồng độ 25-(OH)D ≥ 75 nmol/l, với p=0,022. Kết luận: Nồng độ 25-(OH)D huyết thanh có liên quan đến mức độ nặng của bệnh viêm tiểu phế quản ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Hall CB, Weinberg GA, Iwane MK, Blumkin AK, Edwards KM, Staat MA, et al. The Burden of Respiratory Syncytial Virus Infection in Young Children. N Engl J Med. 2009 Feb 5;360(6):588–98.
2. Mogire RM, Mutua A, Kimita W, Kamau A, Bejon P, Pettifor JM, et al. Prevalence of vitamin D deficiency in Africa: a systematic review and meta-analysis. Lancet Glob Health. 2020 Jan;8(1):e134–42.
3. Laillou A, Wieringa F, Tran TN, Van PT, Le BM, Fortin S, et al. Hypovitaminosis D and mild hypocalcaemia are highly prevalent among young Vietnamese children and women and related to low dietary intake. PloS One. 2013;8(5):e63979.
4. Poh BK, Rojroongwasinkul N, Le Nguyen BK, Ruzita AT, Yamborisut U, Hong TN, et al. 25-hydroxy-vitamin D demography and the risk of vitamin D insufficiency in the South East Asian nutrition surveys (SEANUTS). Asia Pac J Clin Nutr. 2016;25(3):538.
5. Barlow PG, Svoboda P, Mackellar A, Nash AA, York IA, Pohl J, et al. Antiviral Activity and Increased Host Defense against Influenza Infection Elicited by the Human Cathelicidin LL-37. PLoS ONE [Internet]. 2011 Oct 21 [cited 2020 Jan 21];6(10). Available from: https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3198734/
6. Mahyar A, Ayazi P, Abbasi M, Dalirani R, Taremiha A, Javadi A, et al. Evaluation of Serum 25-Hydroxy Vitamin D Levels in Children with Acute Bronchiolitis. Arch Pediatr Infect Dis. 2017 Apr 1;5.
7. Beigelman A, Castro M, Schweiger TL, Wilson BS, Zheng J, Yin-DeClue H, et al. Vitamin D Levels Are Unrelated to the Severity of Respiratory Syncytial Virus Bronchiolitis Among Hospitalized Infants. J Pediatr Infect Dis Soc. 2015 Sep;4(3):182–8.
8. Golan-Tripto I, Loewenthal N, Tal A, Dizitzer Y, Baumfeld Y, Goldbart A. Vitamin D deficiency in children with acute bronchiolitis: a prospective cross-sectional case- control study. BMC Pediatr. 2021 Apr 30;21(1):211.