CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH HỌC THẠC SĨ CỦA CỬ NHÂN ĐIỀU DƯỠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ CÁC TỈNH PHỤ CẬN

Quang Vĩnh Nguyễn 1,, Bá Nhất Phạm 2, Đức Sơn Nguyễn 2, Thu Hà Nguyễn 2
1 Đại học Lao động-Xã hôi
2 Đại học Thành Đông

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định học thạc sĩ của cử nhân điều dưỡng trên địa bàn tỉnh Hải Dương và các tỉnh phụ cận. 370 Mẫu khảo sát đã được thu thập và phân tích, Phương pháp PLS-SEM được sử dụng để kiểm định 6  giả thuyết đề xuất. Các kết quả nghiên cứu cho thấy 5/6 giả thuyết được chấp nhận: Chuẩn chủ quan có tác động đáng kể đến giá trị cảm nhận ý định hành vi học cao học của điều dưỡng viên. Bên cạnh nhận thức kiểm soát hành vi cũng có tác động đáng kể đến giá trị cảm nhận. Nghiên cứu cũng cho thấy sự tác động đáng kế của thái độ đến giá trị cảm nhận và  ý định hành vi học cao học của điều dưỡng viên . Kết quả cũng cho thấy Giá trị cảm nhận có tác động mạnh mẽ đến y định hành vi học cao học của điều dưỡng viên. Tuy nhiên nghiên cứu không tìm thấy sự tác động của nhận thức kiểm soát hành vi đến ý định hành vi học cao học của điều dưỡng viên  điều này dẫn đến bác bỏ giả thuyết H4. Các thảo luận về đóng góp của nghiên cứu với thực tiễn và lý luận, hạn chế của nghiên cứu và đề xuất nghiên cứu tiêp theo cũng được đề cập trong nghiên cứu này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
2. Basaran, U., & Aksoy, R. (2017). The effect of perceived value on behavioural intentions. Journal of Management Marketing and Logistics, 4(1), 1-16.
3. Chaniotakis, I. E., Lymperopoulos, C., & Soureli, M. (2010). Consumers' intentions of buying own‐label premium food products. Journal of Product & Brand Management.
4. Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.
5. Hồ Trúc Vi và Phan Trọng Nhân (2017), các nhân tố ảnh hưởng đến ý định và hành vi tiếp tục theo học cao học của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, Tạp chí khoa học Đại học Đà Lạt, Tập 8, Số 1S, 2018 20–33
6. Limayem, M., Khalifa, M., & Frini, A. (2000). What makes consumers buy from Internet?
7. Trivedi, R. H. (2017). Entrepreneurial-intention constraint model: A comparative analysis among post-graduate management students in India, Singapore and Malaysia. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(4), 1239-1261.
8. Vernon, A., Moos, C., & Loncarich, H. (2017). Student expectancy and barriers to study abroad. Academy of Educational Leadership Journal, 21(1), 1-9.