Quay trở lại chi tiết bài báo ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH Ổ KHUYẾT HỘP SỌ BẰNG LƯỚI VÍT TITANIUM 3D Tải xuống Tải xuống PDF