ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG THẬN CẤP SAU PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN

Lương Mạnh Hùng1,2, Lê Quang Thuận3, Hà Trần Hưng1,3,
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An
3 Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tổn thương thận cấp (AKI) sau phẫu thuật tại khoa Hồi sức tích cực Ngoại - Bệnh viện Hữu Nghị Đa khoa Nghệ An. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả phân tích trên 138 bệnh nhân được phẫu thuật và chuyển về điều trị tại khoa Hồi sức tích cực Ngoại từ 04/2023 đến 03/2024. Kết quả: Tổn thương thận cấp sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 36,9%. Tổn thương thận cấp giai đoạn 3 theo KDIGO chiếm đa số (86,8%). Chỉ số ure và creatinin trung bình sau phẫu thuật lần lượt là 12,3 ± 5,5 (mmol/l) và 155,4 ± 10,4 (µmol/l) cao hơn thời điểm nhập viện có ý nghĩa thống kê (p 0,011). Có 39 bệnh nhân AKI (76,4%) cần lọc máu. Vô niệu/thiểu niệu là chỉ định lọc máu thường gặp. Giá trị creatinine cao nhất ở nhóm tử vong là 484,7 ± 26,5 (µmol/l) cao hơn so với nhóm sống có ý nghĩa thống kê (p 0,01). Tỷ lệ lọc máu ở nhóm tử vong cao hơn so với nhóm sống (57,7% và 10,4 %, p = 0,02). Kết luận: Tỷ lệ suy thận cấp sau phẫu thuật tương đối cao, chủ yếu là giai đoạn III theo KDIGO. Trong số người bệnh có tổn thương thận cấp, tỷ lệ phải điều trị lọc máu là phổ biến. Mức độ suy thận sau phẫu thuật liên quan với tỷ lệ tử vong.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Skorecki K (2016), “Brenner and Rector’s The Kidney tenth edition”, 1, pp. 958-1011.
2. Khwaja A. (2012). KDIGO clinical practice guidelines for acute kidney injury. Nephron Clin Pract, 120(4), c179-184.
3. Bell S. và Prowle J. (2019). Postoperative AKI—Prevention Is Better than Cure?. JASN, 30(1), 4–6.
4. Hahn R.G. (2010). Volume kinetics for infusion fluids. Anesthesiology, 113(2), 470–481.
5. Grams M.E., Sang Y., Coresh J. và cộng sự. (2016). Acute Kidney Injury After Major Surgery: A Retrospective Analysis of Veterans Health Administration Data. Am J Kidney Dis, 67(6), 872–880.
6. Nguyễn Trường Sơn (2016). Khảo sát tình hình tổn thương thận cấp ở bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức bệnh viện Chợ Rẫy. Luận văn chuyên khoa II. Khoa Y – Đại học Quốc Gia TP HCM.
7. Hà Hoàng Kiệm (2023). Lọc máu điều trị thay thế thận. Bệnh thận tiết niệu, Nhà xuất bản Y Học, tr. 115.
8. Lê Thị Diễm Tuyết (2010). Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị suy thận cấp tại khoa Điều trị tích cực Bệnh viện Bạch Mai. Luận văn Tiến sĩ. Trường Đại học Y Hà Nội.
9. Nguyễn Thế Anh, Tô Hoàng Dương (2021). Đánh giá thực trạng tổn thương thận cấp theo thang điểm RIFLE ở bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Tạp chí Y học Việt Nam; 508(1).
10. Quách Hoàng Giang (2021). Yếu tố nguy cơ tổn thương thận cấp sau phẫu thuật tại khoa hồi sức cấp cứu. Luận văn chuyên khoa cấp II. Trường Đại học Y dược TP HCM.