KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TTYT HUYỆN HOÀ VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2023 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Trần Công Huyền Trang1,, Phạm Đức Phúc1, Vũ Thị Quỳnh Chi2
1 Trường Đại học Y tế Công cộng
2 Đại học Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 418 người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại TTYT Huyện Hoà Vang từ tháng 12/2022 đến tháng 8/2023 nhằm mô tả thực trạng kiến thức tự chăm sóc. Kết quả có 22,7% người bệnh đái tháo đường type 2 đạt kiến thức, không đạt là 77,3%. Trung học (OR = 2,67, 95%CI: 1.64-4.32), thời gian mắc bệnh trên 10 năm (OR = 4.2, 95%CI: 1.9-9.5), tái khám định kỳ (OR = 2,98, 95%CI: 1.76-5.04) có mối liên quan đáng kể đến kiến thức ở mức đạt. Cần tăng cường công tác truyền thông nâng cao kiến thức tự chăm sóc.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

International Diabetes Federation. IDF-Atlas-Factsheet-2021, pp. 9-48, 2021.
2. International Diabetes Federation. IDF-Viet Nam diabetes report 2000 — 2045, pp. 1-5, 2021
3. Mi NLK, Anh NTQ, Tam NM. Khảo sát hành vi tự chăm sóc của người bệnh Đái tháo đường Type 2 tại một số xã phường, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Y dược học- Trường Đại học Y dược Huế- Tập 7, số 3- tháng 6/2017. :56–62.
4. Lê Việt Hạnh. Thực trạng kiến thức và thực hành TCS của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Xây dựng thời kỳ covid 19. Tạp chí Khoa học Điều dưỡng. 2021 Sep 30;4(3):149–58.
5. Vũ Thị Hương Nhài. Thay đổi kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nội tiết Tỉnh Yên Bái sau can thiệp giáo dục năm 2018. Luận Văn Thạc sĩ Điều Dưỡng Nam Định. 2020.
6. Jackson IL, Adibe MO, Okonta MJ et al. Knowledge of self-care among type 2 diabetes patients in two states of Nigeria. Pharm Pract (Granada). 2014 Jul;12(3):404.
7. Thanh TT, Thanh ĐI, Anh NN, et al. Thực trạng Đái tháo đường Type 2 ở người trưởng thành từ 30-69 tuổi và một số yếu tố nguy cơ liên quan tại thành phố Đà Nẵng năm 2018. Viện sức khoẻ cộng đồng. Số 5 (52) - Tháng 09-10/2019
8. Nguyễn Thị Hoài. Kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 khó kiểm soát điều trị ngoại trú tại bệnh viện trung ương Thái Nguyên năm 2019. Tạp chí khoa học và công nghệ trường đại học Thái Nguyên 1. 2020 Jan 16;225(01):79–86
9. Zerihun Sahile L, Benayew Shifraew M, Zerihun Sahile M. Diabetic Self-Care Knowledge and Associated Factors Among Adult Diabetes Mellitus Patients on Follow-Up Care at North Shewa Zone Government Hospitals, Oromia Region, Ethiopia, 2020. Diabetes Metab Syndr Obes. 2021 May 12;14:2111–9.
10. Kassahun T, Gesesew H, Mwanri L, et al. Diabetes related knowledge, self-care behaviours and adherence to medications among diabetic patients in Southwest Ethiopia: a cross-sectional survey. BMC Endocr Disord. 2016 May 31;16:28.