NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN GEN CYLD Ở BỆNH NHÂN U LYMPHO ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN

Nguyễn Trọng Hà1,, Đỗ Thị Trang2, Nguyễn Hoàng Giang2, Phan Thị Hoài Trang1, Nguyễn Bá Vượng1
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y
2 Viện nghiên cứu hệ Gen - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mức độ biểu hiện mRNA gen CYLD ở bệnh nhân NHL. Đánh giá mối liên quan giữa mức độ biểu hiện mRNA gen CYLD với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân NHL. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu: 83 bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh NHL và 83 người khỏe mạnh làm nhóm đối chứng. Kỹ thuật RT-PCR được sử dụng để phân tích mức độ biểu hiện gen CYLD. Kết quả: tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân NHL là 56,4 ± 16,1. Tuổi, tuổi cao nhất là 86, thấp nhất là 17 tuổi. Nhóm tuổi ≤ 60 và trên 60 có tỷ lệ lần lượt là 51,8% và 48,2%. Trong đó có 63,9% bệnh nhân là nam giới, nữ giới chiếm 36,1%. Có 41% bệnh nhân ở giai đoạn I, II và 59% bệnh nhân ở giai đoạn III, IV. Bệnh nhân NHL thuộc nhóm thể tiến triển nhanh chiếm tỷ lệ 84,3% và chỉ có 15,7% bệnh nhân thuộc nhóm tiến triển chậm. Mức độ biểu hiện mRNA gen CYLD ở nhóm bệnh nhân NHL cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với P < 0,05. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mức độ biểu hiện mRNA của gen CYLD với nhóm tuổi, giai đoạn, thể tiến triển và một số chỉ số cận lâm sàng ở bệnh nhân NHL. Kết luận: Mức độ biểu hiện mRNA gen CYLD ở nhóm bệnh nhân NHL cao hơn nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Chưa thấy mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa mức độ biểu hiện mRNA của gen CYLD với một số chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân NHL.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H., et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 71(3): p. 209-249.
2. Grondona P., Bucher P., Osthoff K.S. (2018). NF-κB Activation in Lymphoid Malignancies: Genetics, Signaling, and Targeted Therapy. Biomedicines. 6(2):38.
3. Wu W., et al. (2016). High LEF1 expression predicts adverse prognosis in chronic lymphocytic leukemia and may be targeted by ethacrynic acid. Oncotarget. 7(16): p. 21631.
4. Van Andel H., et al. (2017). Loss of CYLD expression unleashes Wnt signaling in multiple myeloma and is associated with aggressive disease. Oncogene. 36(15): p. 2105-2115.
5. Tang S.Y., et al. (2023). Clinical significance of cylindromatosis expression in primary hepatocellular carcinoma. Arab Journal of Gastroenterology. 24(1): p. 58-64.
6. Papadatou V., et al. (2022). CYLD expression in endometrial carcinoma and correlation with clinicohistopathological parameters. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 61(4): p. 596-600.
7. Xu X., et al. (2021). Down-regulation of cylindromatosis protein phosphorylation by BTK inhibitor promotes apoptosis of non-GCB-diffuse large B-cell lymphoma. Cancer Cell International. 21(1): p. 1-14.