NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG LỤC VỊ ĐỊA HOÀNG

Văn Hưng Nguyễn 1,, Thị Minh Nguyệt Lê 1, Thị Khánh Ly Lê 1, Nguyễn Hạnh Phước Đỗ 1, Nguyễn Bảo Thi Lê 1, Văn Trọng Trần 1, Thế Dũng Nguyễn 1, Hoàng Đức Phạm 1
1 Trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xây dựng qui trình bào chế viên nang Lục vị địa hoàng và đánh giá chất lượng sản phẩm bào chế. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Bài thuốc Lục vị địa hoàng; phương pháp: khảo sát thời gian sắc để bào chế cao, khảo sát tỷ lệ tá dược để bào chế viên nang Lục vị địa hoàng và đánh giá chất lượng sản phẩm. Kết quả: Cao Lục vị địa hoàng được điều chế bằng phương pháp sắc trong thời gian 60 phút. Viên nang Lục vị địa hoàng chứa 150mg cao phối hợp với Lactose, Tinh bột, Magnesi stearate, Aerosil và đạt các qui chuẩn chất lượng qui định. Kết luận: Đã nghiên cứu bào chế được viên nang Lục vị hoàn làm cơ sở cho việc nghiên cứu sâu hơn nhằm phát huy các giá trị của bài thuốc Y học cổ truyền.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bào chế Đông Dược: Nguyễn Nhược Kim, Trần Thuý, Lê Thị Hồng Hoa, Hoàng Minh Chung, Nguyễn Thị Minh Tâm, Trần Lưu Vân Hiền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội 2005, tr.23 – 24.
2. Hoàng Minh Châu, Nguyễn Nhật Thành, Nghiên cứu chuyển dạng bào chế bài thuốc Lục vị, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, 2002, tr.27 – 32.
3. Hai trăm năm mươi bài thuốc Đông y cổ truyền chọn lọc, Nhà xuất bản Thanh niên, Thành phố Hồ Chí Minh, 2008, tr.237 – 239.
4. Kỹ thuật bào chế và chế biến thuốc cổ truyền: Phùng Hoà Bình, Phạm Xuân Sinh. Võ Xuân Minh, Vũ Văn Điền, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2004, tr.7 – 10, 69 – 70, 83 – 103.
5. Phương tễ học: Hoàng Duy Tân, Nhà xuất bản Thuận Hoá, 2009, tr.642 – 647.
6. Phương thuốc cổ truyền: Hoàng Bảo Châu, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 1998, tr.173 – 174.
7. Y lý Y học cổ truyền: Nguyễn Thị Tân, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2015, tr.13 – 28.