MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TỚI KIẾN THỨC TỰ CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN XÂY DỰNG TRONG THỜI KỲ COVID 19

Trần Thị Thanh Hương1, Lê Việt Hạnh2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Xây dựng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng và các yếu tố liên quan đến kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Xây dựng thời kỳ Covid 19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, đã được thực hiện với cỡ mẫu 300 người bệnh đái tháo đường type 2 đáp ứng tiêu chuẩn phỏng vấn bằng bộ câu hỏi chuẩn bị trước. Kết quả: Tỷ lệ người bệnh chưa có kiến thức tốt về tự chăm sóc chiếm 40,3%, với điểm trung bình của các nội dung về tự chăm sóc đạt 20,25 ± 3,49 trên tổng điểm 30, trong đó chủ yếu là thiếu kiến thức về kiểm soát đường máu. Nghiên cứu của chúng tôi đã tìm ra mối liên quan giữa kiến thức với trình độ học vấn; thời gian mắc bệnh; thuốc điều trị đái tháo đường. Kết luận: Kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 còn hạn chế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Internation Diabetes Federation (2019). IDF Diabetes Atlas 9th edition 2019. Brussels, 212–215.
2. Federation International Diabetes IDF Clinical Practice Recommendations for managing Type 2 Diabetes in Primacy Care. Internation Diabetes Federation, 8, 1–43.
3. Kassahun T, Gesesew H, Mwanri L. (2016). Diabetes related knowledge, self-care behaviours and adherence to medications among diabetic patients in Southwest Ethiopia: a cross-sectional survey. BMC Endocr Disord, 16(1), 28.
4. Nguyễn Vũ Huyền Anh (2016), Đánh giá kiến thức tự chăm sóc của người bệnh đái tháo đường type 2 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên năm 2016, Luận văn thạc sỹ điều dưỡng, Đại Hoc Điều dưỡng Nam Định.
5. Nguyễn Thị Thắm (2017), Thực trạng kiến thức và thực hành phòng biến chứng của người bệnh đái tháo đường típ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa Thành Phố Hà Tĩnh năm 2017, Luận văn thạc sỹ điều dưỡng, Đại Hoc Điều dưỡng Nam Định, Nam Định.
6. Rahaman Kh.S, Majdzadeh R, Holakouie Naieni K. (2017). Knowledge, Attitude and Practices (KAP) Regarding Chronic Complications of Diabetes among Patients with Type 2 Diabetes. Int J Endocrinol Metab
7. Niguse H, Belay G, Fisseha G.(2019). Self-care related knowledge, attitude, practice and associated factors among patients with diabetes in Ayder Comprehensive Specialized Hospital, North Ethiopia. BMC research notes, 12(1), 1–7.