THỰC TRẠNG TỔNG DUNG TÍCH PHỔI (TLC) Ở NGƯỜI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP BỤI SILIC TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC VÀ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Nguyễn Ngọc Anh1, Lê Thị Thanh Xuân1, Nguyễn Thanh Thảo1, Lê Thị Hương1, Phạm Thị Quân1, Nguyễn Thị Quỳnh1
1 Viện ĐT YHDP & YTCC, Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Một nghiên cứu mô tả được thực hiện với mục tiêu đánh giá  sự thay đổi tổng dung tích phổi (TLC)  ở 869 đối tượng nghiên cứu là những người tiếp xúc trực tiếp bụi silic trong quá trình làm việc, đã được chụp phim xquang phổi theo tiêu chuẩn ILO để chẩn đoán bụi phổi silic. Sau đó các đối tượng được đo chức năng hô hấp và đo tổng dung tích phổi (TLC). Kết quả cho thấy: Tỷ lệ người lao động có giảm TLC là 10,5% (91/869); có mối liên quan chặt chẽ giữa mắc bụi phổi silic đám mờ lớn với suy giảm TLC (p<0,001); chưa thấy có mối liên quan giữa mắc bụi phổi silic nốt mờ nhỏ với sự suy giảm TLC (p>0,05); Có mối liên quan chặt chẽ giữa các mức độ giảm chỉ số FVC với giảm TLC trong phân tích đơn biến và đa biến (p<0,001). Nên tiếp tục sử dụng các kỹ thuật, chỉ số đo chức năng hô hấp thông thường như FVC để đánh giá giảm chức năng hô hấp hạn chế, trong trường hợp cần sự chính xác cao thì dùng chỉ số kỹ thuật cao TLC.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Delgado, J B, Tushar Bajaj. Physiology, Lung Capacity. StatPearls [Internet]. 2019;
2. GL Ruppel. What is the clinical value of lung volumes? Respiratory care. Jan 2012;57(1):26-35; discussion 35-8. doi:10.4187/respcare.01374
3. Khương Văn Duy. Bệnh bụi phổi silic (Silicosis) nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp - Giáo trình đào tạo sau đại học. Nhà xuất bản Y học: Đại học Y Hà Nội; 2017. 64-81
4. Goto A, Nawata S. [Clinical analysis of 130 cases of Siberian silicosis]. Nihon Igaku Hoshasen Gakkai Zasshi. 1995;55(3):121-128.
5. Trịnh Hồng Lân, Huỳnh Thanh Hà. Khảo sát tình hình bệnh nhiễm bụi phổi silic nghề nghiệp tại một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng thuộc công ty xây dựng Dĩ An - Bình Dương. Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh. 2008;12(4):trang 240-246.
6. Lưu Phương Lan. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và chức năng thông khí phổi ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống. Luận án tiến sĩ y học, Đại học Y Hà Nội. 2015;
7. Guarnieri G, Mauro S, Lucernoni P, et al. Silicosis in finishing workers in quartz conglomerates processing. Med Lav. 2020;111(2):99-106. doi:10.23749/ mdl.v111i2.9115