KHẢO SÁT NHU CẦU CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI KHỐI NGOẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Thị Thanh Mai1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu thuật và một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc của người bệnh tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang 389 bệnh nhân sau phẫu thuật. Phỏng vấn người bệnh để đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Kết quả: Nhu cầu chăm sóc về y tế, nhu cầu chăm sóc về thể chất, tinh thần và xã hội chiếm lần lượt là 86,9%,  85,7%, 58,1%.Và 56,3%. Một  số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về y tế: nhóm tuổi, diện chi trả. Yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc tinh thần: tuổi, giới và giai đoạn bệnh. Một  số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về thể chất: giới và trình độ học vấn. Yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về xã hội: trình độ học vấn và nơi cư trú. Kết luận: Người bệnh đều có nhu cầu chăm sóc cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo