KHẢO SÁT NHU CẦU CHĂM SÓC CỦA NGƯỜI BỆNH SAU PHẪU THUẬT TẠI KHỐI NGOẠI BỆNH VIỆN K

Nguyễn Thị Thanh Mai1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định nhu cầu chăm sóc của người bệnh sau phẫu thuật và một số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc của người bệnh tại Bệnh viện K. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Điều tra cắt ngang 389 bệnh nhân sau phẫu thuật. Phỏng vấn người bệnh để đánh giá nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Kết quả: Nhu cầu chăm sóc về y tế, nhu cầu chăm sóc về thể chất, tinh thần và xã hội chiếm lần lượt là 86,9%,  85,7%, 58,1%.Và 56,3%. Một  số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về y tế: nhóm tuổi, diện chi trả. Yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc tinh thần: tuổi, giới và giai đoạn bệnh. Một  số yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về thể chất: giới và trình độ học vấn. Yếu tố liên quan đến nhu cầu chăm sóc về xã hội: trình độ học vấn và nơi cư trú. Kết luận: Người bệnh đều có nhu cầu chăm sóc cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Bích Hợp (2005), “Đánh giá đáp ứng nhu cầu cơ bản trong chăm sóc toàn diện tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện C Đà nẵng”, Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng toàn quốc lầnthứ II, tr. 90 – 95.
2. Phan Thị Thanh Huyền (2010), Khảo sát nhu cầu chăm sóc toàn diện và thực hành chăm sóc toàn diệntrên người bệnh đái tháo đường týp 2 tại Bệnh viện Trung ương Huế, Luận văn tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y Dược Huế.
3. Bùi Thị Ngà và cộng sự (2012), “Đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh toàn diện của người điều dưỡng bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương”, Tạp chí nghiên cứu Y dược học cổ truyền Việt Nam, số 33, tr 58-63.
4. Nguyễn Trường Sơn (2010), “Tìm hiểu cảm xúc và nhu cầu chăm sóc về mặt tinh thần của người bệnh ở bệnh viện trường đại học Y -Dược Huế”, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng Hội nghị khoahọc điều dưỡng toàn quốc lần thứ IV, tr 208 - 216.
5. Trần Ngọc Trung (2012), Đánh giá hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng tại khối Nội và khối Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, năm 2012, Luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.
6. Baum et al (2013), The potential for multi-disciplinary primary health care services to take action on the social determinants of health: actions and constraints, BMC Public Health: 13:460.
7. Happell Brenda, Platania-Phung Chris, Scott David (2013), Physical health care for people with mental illness: Training needs for nurses, Nurse Education Today, 33, pp. 396–401