SARCOPENIA VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP CAO TUỔI

Nguyễn Minh Hồng1, Nguyễn Thị Thu Hương2,3, Nguyễn Ngọc Tâm2,3, Nguyen Trung Anh2,3, Vũ Thị Thanh Huyền2,3
1 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
2 Bệnh viện Lão khoa Trung ương
3 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: xác định tỉ lệ sarcopenia và tìm hiểu một số yếu tố liên quan với sarcopenia ở bệnh nhân cao tuổi có tăng huyết áp (THA). Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 105 bệnh nhân có THA ≥ 60 tuổi khám và điều trị tại bệnh viện Lão khoa Trung ương. Đối tượng nghiên cứu được đo khối lượng cơ xương bằng phân tích trở kháng điện sinh học (BIA, máy Inbody 770) và được chẩn đoán sarcopenia dựa vào tiêu chuẩn của Hiệp hội Sarcopenia Châu Á. Kết quả: Tỉ lệ nam/nữ là 1:2; Tuổi trung bình là: 72,76 ± 7,53 (năm); Tỉ lệ sarcopenia là: 54,3% (trong đó tỉ lệ sarcopenia nặng là 23,8%). Tỉ lệ sarcopenia có liên quan đến tuổi cao, thời gian THA, tiền sử ngã trong 1 năm qua và chỉ số khối cơ thể trung bình. Kết luận: Cứ 2 bệnh nhân THA cao tuổi có ít nhất một người được chẩn đoán sarcopenia. Sarcopenia có liên quan đến tuổi cao, thời gian THA, tiền sử ngã và chỉ số khối trung bình.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen, L.-K.; Liu, L.-K.; Woo, J.; Assantachai, P.; Auyeung, T.-W.; Bahyah, K. S.; Chou, M.-Y.; Chen, L.-Y.; Hsu, P.-S.; Krairit, O., Sarcopenia in Asia: consensus report of the Asian Working Group for Sarcopenia. Journal of the American Medical Directors Association 2014, 15, (2), 95-101.
2. Chen, L. K.; Woo, J.; Assantachai, P.; Auyeung, T. W.; Chou, M. Y.; Iijima, K.; Jang, H. C.; Kang, L.; Kim, M.; Kim, S.; Kojima, T.; Kuzuya, M.; Lee, J. S. W.; Lee, S. Y.; Lee, W. J.; Lee, Y.; Liang, C. K.; Lim, J. Y.; Lim, W. S.; Peng, L. N.; Sugimoto, K.; Tanaka, T.; Won, C. W.; Yamada, M.; Zhang, T.; Akishita, M.; Arai, H., Asian Working Group for Sarcopenia: 2019 Consensus Update on Sarcopenia Diagnosis and Treatment. J Am Med Dir Assoc 2020, 21, (3), 300-307 e2.
3. Nguyen, T. N.; Nguyen, A. T.; Khuong, L. Q.; Nguyen, T. X.; Nguyen, H. T. T.; Nguyen, T. T. H.; Hoang, M. V.; Pham, T.; Nguyen, T. N.; Vu, H. T. T., Reliability and Validity of SARC-F Questionnaire to Assess Sarcopenia Among Vietnamese Geriatric Patients. Clin Interv Aging 2020, 15, 879-886.
4. Mills, K. T.; Stefanescu, A.; He, J., The global epidemiology of hypertension. Nat Rev Nephrol 2020, 16, (4), 223-237.
5. Huỳnh Văn Minh, T. n. V. H., Phạm Gia Khải, Đặng Vạn Phước, Nguyễn Lân Việt, Đỗ Doãn Lợi, Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp ở người lớn của hội tim mạch Việt nam , Phân hội THA Việt nam 2018.
6. Do, H. T.; Geleijnse, J. M.; Le, M. B.; Kok, F. J.; Feskens, E. J., National prevalence and associated risk factors of hypertension and prehypertension among Vietnamese adults. Am J Hypertens 2015, 28, (1), 89-97.
7. Van Minh, H.; Viet, N. L.; Sinh, C. T.; Hung, P. N.; Mong Ngoc, N. T.; Hung, N. V.; Son, T. K.; Dong, N. T.; Thang, D. C.; Tien, H. A.; Tuan, H. C.; Beaney, T.; Xia, X.; Poulter, N. R.; Schlaich, M. P., Blood pressure screening during the May Measurement Month 2017 programme in Vietnam-South-East Asia and Australasia. Eur Heart J Suppl 2019, 21, (Suppl D), D127-D129.
8. Khuê, P., Tăng huyết áp. Nhà xuất bản Y học: 1981.
9. Coelho-Junior, H. J.; Gambassi, B. B.; Irigoyen, M. C.; Goncalves, I. O.; Oliveira, P. L. L.; Schwingel, P. A.; Alves, C. H. L.; Asano, R. Y.; Uchida, M. C.; Rodrigues, B., Hypertension, Sarcopenia, and Global Cognitive Function in Community-Dwelling Older Women: A Preliminary Study. J Aging Res 2018, 2018, 9758040.