CHI PHÍ TRỰC TIẾP ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ HER2 DƯƠNG TÍNH TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2020

Trần Văn Dũng1, Lưu Hồng Huy1, Nguyễn Đức Tuấn1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Để xác định chi phí trực tiếp điều trị nội trú của bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính tại Bệnh viện K năm 2020. Đối tượng nghiên cứu: Hồ sơ 80 bệnh án của bệnh nhân được chẩn đoán ung thư vú HER2 dương tính và được điều trị nội trú tại Bệnh viện K năm 2020, được lưu trữ trên phần mềm quản lý của Bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả và kết luận: Nghiên cứu cho thấy, đợt điều trị hiện tại, chi phí trực tiếp điều trị cho người bệnh ung thư vú HER2 dương tính là khoảng 20.010.000 VNĐ với thấp nhất là 1.034.000 VNĐ và cao nhất là 97.852.000 VNĐ. Tỷ lệ bảo hiểm y tế chi trả là trên 60% trong số những người bệnh dùng bảo hiểm. Chi phí điều trị trực tiếp có xu hướng tăng khi giai đoạn bệnh tăng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Globocan, 2021, truy cập ngày 01/03/2021,
“https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/populations/704-viet-nam-fact-sheets.pdf”.
2. Loibl, S. and Gianni, L., 2017. HER2-positive breast cancer. The Lancet, 389(10087), trang 2415-2429.
3. Dolan, P., Torgerson, D. J., & Wolstenholme, J. (1999). Costs of breast cancer treatment in the United Kingdom. The breast, 8(4), trang 205-207.
4. Nguyễn, T. T. T., & Nguyễn, V. H. (2014). Đánh giá gánh nặng kinh tế của ung thư vú tại Việt Nam, Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các Trường Đại học & Cao đẳng 2014, trang 838-843.
5. Mahar, A.L., N.G. Coburn, and A.P. Johnson, 2014, A population-based study of the resource utilization and costs of managing resectable non-small cell lung cancer. Lung Cancer, 86(2): trang 281-7.
6. Corral, J., Espinàs, J.A., Cots, F., Pareja, L., Solà, J., Font, R. and Borràs, J.M., 2015. Estimation of lung cancer diagnosis and treatment costs based on a patient-level analysis in Catalonia (Spain). BMC health services research, 15(1), trang.1-10.
7. Nguyễn Quỳnh Anh và Nguyễn Thu Hà, 2021, Chi phí trực tiếp điều trị ung thư vú tại Việt Nam năm 2019, Tạp chí Y học Việt nam, 502 (2).
8. Nguyễn Thị Mai, Lan, 2021. Nghiên cứu tỷ lệ mắc mới ung thư vú ở phụ nữ Hà Nội giai đoạn 2014-2016 (Doctoral dissertation).
9. Nguyễn Thị Thu Thuỷ và Nguyễn Văn Hà, 2014. Đánh giá gánh nặng kinh tế của ung thư vú tại Việt Nam.