Quay trở lại chi tiết bài báo ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM NGẮN Tải xuống Tải xuống PDF