NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ XÃ ĐẠI SƠN, HUYỆN TỨ KỲ, TỈNH HẢI DƯƠNG

Bùi Thị Huyền1, Đỗ Văn Chiến2
1 Trung tâm y tế Huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
2 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: tìm hiểu một số yếu tố có liên quan đến kiến thức và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) của phụ nữ xã Đại Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Đối tượng và phương pháp: phỏng vấn 384 phụ nữ tuổi 15-49 tuổi trong giai đoạn sinh sản. Kết quả: có mối liên quan giữa học vấn với kiến thức CSSKSS (OR= 1,79; p= 0,01), giữa nghề nghiệp với kiến thức CSSKSS (OR= 3,16; p= 0,02); giữa kiến thức về SKSS và thực hành (OR=3,6; p<0,01), giữa tiếp cận dịch vụ với thực hành CSSKSS (OR= 3,16;p< 0,01); giữa tuổi kết hôn với thực hành CSSKSS (OR= 2,02; p= 0,02); giữa nghề nghiệp với thực hành CSSKSS (OR= 3,7; p= 0,03); giữa tuổi với thực hành CSSKSS (OR= 1,9; p= 0,03). Kết luận: Kiến thức về SKSS, nghề nghiệp (công chức, viên chức), tuổi (30-39), khả năng tiếp cập dịch vụ có liên quan đến kiến thức và thực hành SKSS ở phụ nữ tuổi 15-49.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo chính trị số 17-BC/ĐU ngày 18/5/2020, trình Đại hội Đảng bộ xã Đại Sơn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025.
2. Báo cáo thống kê DS - KHHGĐ năm 2020, số 56/BC- TTYT ngày 12/1/2021 của Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ.
3. Bộ Y tế (2001), Chiến lược Quốc gia về CSSKSS giai đoạn 2001 – 2010, Hà Nội.
4 . Bùi Thị Thu Hà (2008), Sức khỏe sinh sản, Nhà Xuất Bản Giáo Dục, Hà Nội.
5. Vương Tiến Hòa (2009), Sức khỏe sinh sản, Nhà Xuất Bản Y Học, Hà Nội.
6. Trần Thị Thắm (2010), Kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản của phụ nữ có chồng trong độ tuổi sinh đẻ ( Qua nghiên cứu tại tỉnh Cao Bằng), Luận văn Thạc sỹ Xã hội học, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội.