ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KHÍ CỤ CHỨC NĂNG TWICARE Ở BỆNH NHÂN SAI KHỚP CẮN LOẠI II

Võ Thị Thuý Hồng1
1 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu nhằm xác định sự thay đổi khớp cắn và các chỉ số trên phim sọ nghiêng giữa trước và sau một thời gian đeo khí cụ Twicare. Đối tượng nghiên cứu là 34 bệnh nhân sai khớp cắn loại II, lùi hàm dưới còn trong độ tuổi tăng trưởng được điều trị với khí cụ Twicare. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng so sánh trước và sau khi đeo khí cụ. Kết quả: góc SNB tăng 1,88±1,2, góc ANB giảm 1,47±1,35 và Wits giảm 2,24±1,59. Độ cắn chìa và cắn trùm giảm khác biệt có ý nghĩa thống kê sau một thời gian đeo khi đeo khí cụ.  Kết luận: Khí cụ Twicare có hiệu quả điều trị kích thích đưa xương hàm dưới ra trước và giảm độ cắn chìa và cắn trùm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Medventiv (2015), Prospective multicentric, open-label, randomized Study assessing the efficacy of the removable and adjustable preformed Twicare® appliance versus removable Herbst treatment in class II malocclusion.
2. Sharma A., Sachdev V., Singla A., et al. (2012), Skeletal and dentoalveolar changes concurrent to use of Twin Block appliance in class II division I cases with a deficient mandible: a cephalometric study. Journal of Indian Society of Pedodontics and Preventive Dentistry. 30(3), 218.
3. Shyagali T.R. and Bhayya D.P. (2010), Cephalometric evaluation of treatment effect of twin block appliance in Class II div 1 malocclusion. J Int Oral Health. 2(4), 57-64.
4. Khoja A., Fida M. and Shaikh A. (2016), Cephalometric evaluation of the effects of the Twin Block appliance in subjects with Class II, Division 1 malocclusion amongst different cervical vertebral maturation stages. Dental press journal of orthodontics. 2173-84.
5. Sidlauskas A. (2005), The effects of the Twin-block appliance treatment on the skeletal and dentolaveolar changes in Class II Division 1 malocclusion. Medicina (Kaunas). 41(5), 392-400.
6. Bock N.C., von Bremen J. and Ruf S. (2016), Stability of Class II fixed functional appliance therapy—a systematic review and meta-analysis. European Journal of Orthodontics. 38(2), 129-139.
7. Flores-Mir C. and Major P.W. (2006), Cephalometric facial soft tissue changes with the Twin block appliance in Class II division 1 malocclusion patients: a systematic review. The Angle Orthodontist. 76(5), 876-881.
8. Mills C.M. and McCulloch K.J. (1998), Treatment effects of the twin block appliance: a cephalometric study. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 114(1), 15-24.
9. Trenouth M. (2000), Cephalometric evaluation of the Twin-block appliance in the treatment of Class II Division 1 malocclusion with matched normative growth data. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 117(1), 54-59.