ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VIRUS VACCINE SỞI VÀ NIMOTUZUMAB GÂY BỆNH CHẾT TẾ BÀO UNG THƯ THEO CON ĐƯỜNG APOPTOSIS GIAI ĐOẠN MUỘN

Hồ Anh Sơn, Lê Mạnh Cường, Nguyễn Văn Chuyên

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả virus vaccin sởi (MeV) và Nimotuzumab gây chết tế bào ung thư theo con đường apoptosis giai đoạn muộn. Đối tượng và phương pháp: Sử dụng MeV và Nimotuzumab gây chết tế bào ung thư Hep2. Tế bào Hep2 tiếp xúc MeV và Nimotuzumab được thu thập ở thời điểm 48 giờ, 72 giờ, 96 giờ để đánh giá bằng kỹ thuật flow cytometry. Kết quả: Tỉ lệ tế bào chết theo chương trình giai đoạn muộn ở các nhóm điều trị nhiều hơn có nghĩa thống kê so với nhóm chứng, thời điểm 96h, kết hợp MeV và Nimotuzumab gây chết tế bào ung thư apoptosis giai đoạn muộn nhiều hơn so với dùng đơn. Kết luận: Kết hợp virus vaccine sởi và Nimotuzumab có tác dụng gây chết tế bào Hep2 theo chương trình giai đoạn muộn nhiều hơn dùng đơn virus vaccine sởi hoặc Nimotuzumab.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Tài liệu tham khảo

1. Vigneswaran N., Williams M.D. (2014). Epidemiologic trends in head and neck cancer and aids in diagnosis. Oral Maxillofac Surg Clin North Am., 26(2):123-141.
2. Prestwich R.J., Harrington K.J., Pandha H.S., et al. (2008). Oncolytic viruses: a novel form of immunotherapy. Expert Rev Anticancer Ther., 8(10):1581-1588.
3. Miyamoto S., Inoue H., Nakamura T., et al. (2012). Coxsackievirus B3 is an oncolytic virus with immunostimulatory properties that is active against lung adenocarcinoma. Cancer Res., 72(10): 2609-2621.
4. Msaouel P., Opyrchal M., Domingo Musibay E., et al. (2013). Oncolytic measles virus strains as novel anticancer agents. Expert Opin Biol Ther., 13(4):483-502.
5. Ong H.T., Timm M.M., Greipp P.R., et al. (2006). Oncolytic measles virus targets high CD46 expression on multiple myeloma cells. Exp Hematol., 34(6):713-720.