Quay trở lại chi tiết bài báo ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TĂNG TIẾT MỒ HÔI TAY CHÂN VÀ KẾT QUẢ THUỐC HB TRONG ĐIỀU TRỊ Tải xuống Tải xuống PDF