MỐI LIÊN QUAN GIỮA CHỈ SỐ BIS VỚI MAC CỦA SEVOFLURAN TRONG MỘT SỐ THỜI ĐIỂM GÂY MÊ KẾT HỢP GÂY TÊ KHOANG CÙNG Ở TRẺ EM

Trần Thị Nương1, Nguyễn Quốc Kính1, Lưu Quang Thuỳ1, Đào Thị Kim Dung1, Nguyễn Thị Vân Anh1, Ngô Mạnh Dinh1
1 Trung tâm Gây mê Hồi sức Ngoại Khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá mối liên quan giữa chỉ số BIS với MAC của sevofluran trong một số thời điểm gây mê kết hợp gây tê khoang cùng ở trẻ em. Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả trên 86 bệnh nhân. Kết quả: Mất phản xạ mi mắt (T1) MAC 2,45 ± 0,4 và  BIS 39,03 ± 10,45. Đặt mask thanh quản (T4) MAC 1,3 ± 0,32 và BIS 46,84 ± 6,76. Rút mask thanh quản (T10) MAC 0,39 ± 0,13 và BIS 68,6 ± 4,65. Xác suất tiên đoán của BIS là Pk  = 0,843. BIS và MAC có mối tương quan tuyến tính nghịch biến mạnh, chặt chẽ ở trẻ với r = - 0,6 (p < 0,01). Kết luận: BIS và MAC có mối tương quan tuyến tính nghịch, chặt chẽ. Sử dụng chỉ số BIS để điều chỉnh độ mê trong quá trình phẫu thuật vừa đảm bảo an toàn cho bệnh nhân vừa tiết kiệm thuốc mê.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo