KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

Thị Mỹ Hòa Nguyễn 1,
1 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức đúng, thực hành đúng về bệnh tiêu chảy và một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 202. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế ngiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 300 người chăm sóc trẻ, bằng phương pháp chọn mẫu PPS. Kết quả: Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có kiến thức đúng là 39,3% . Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có thực hành đúng là 40%. Và một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng là nghề nghiệp, tư vấn chăm sóc dinh dưỡng và tiền căn tiêu chảy ở trẻ. Kết luận: Cần hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tiêu chảy ở nhóm nghề nội trợ, tăng cường khuyến khích người chăm sóc trẻ đưa trẻ đi khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2009), "Tài liệu hướng dẫn xử lý tiêu chảy ở trẻ em, ban hành kèm theo quyết định số 4121/QĐ-BYT ngày 28/10/2009". tr. 57.
2. Bộ Y tế (2014), Niên giám thống kê 2014, Nhà xuất bản Y học.tr.1-210.
3. Phan Thị Bích Ngọc và Phạm Văn Nhu (2009), "Nghiên cứu tình hình tiêu chảy ở trẻ dưới 5 tuổi tại xã Nghĩa An huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng Ngãi năm 2007". Tạp chí Y học thực hành, 654 (2). tr. 1-4
4. Lê Thanh Nguyên (2016), Kiến thức -thực hành của người chăm sóc trẻ có con từ 3 - 5 tuổi về chăm sóc dinh dưỡng trẻ tiêu chảy tại các trường mẫu giáo thuộc thị xã lagi – tỉnh Bình Thuận, Đaị học Y- Dược thành phố Hồ Chí Minh.
5. Lê Hồng Phúc và Lý Văn Xuân (2006), "Kiến thức, Thái độ, Thực hành của bà mẹ có con dưới 5 tuổi trong xử lý bệnh tiêu chảy cấp trẻ em tại nhà ở xã Vĩnh An, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre 2004". Y học TP. Hồ Chí Minh, tập 10(1). 181-184.
6. Nguyễn Thị Kim Quyên (2016), "Khảo sát sự hiểu biết của bà mẹ dân tộc ít người về bệnh tiêu chảy ở trẻ em dưới 5 tuổi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Lăk". Y Học TP. Hồ Chí Minh, Tập 20(4 ). tr. 137- 140.
7. Mạc Hùng Tắng và Trần Đỗ Hùng (2012), "Khảo sát kiến thức phòng chống tiêu chảy cấp của bà mẹ có con dưới 5 tuổi ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang năm 2010". Y học thực hành, 4(816). tr.130-134.
8. Đỗ Quang Thành (2010), "Nguyên cứu tỷ lệ và các yếu tố liên quan đến tiêu chảy cấp ở trẻ dưới 5 tuổi tại tỉnh Tiền Giang". Đại học Y Dược TP.HCM. tr. 76-78.