KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BỆNH TIÊU CHẢY Ở NGƯỜI CHĂM SÓC TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI XÃ ĐÔN CHÂU HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

Nguyễn Thị Mỹ Hòa1
1 Trường Đại học Trà Vinh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiến thức đúng, thực hành đúng về bệnh tiêu chảy và một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng về bệnh tiêu chảy ở người chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi tại Xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh năm 202. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế ngiên cứu cắt ngang mô tả thực hiện trên 300 người chăm sóc trẻ, bằng phương pháp chọn mẫu PPS. Kết quả: Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có kiến thức đúng là 39,3% . Tỷ lệ người chăm sóc trẻ có thực hành đúng là 40%. Và một số yếu tố liên quan đến kiến thức đúng, thực hành đúng là nghề nghiệp, tư vấn chăm sóc dinh dưỡng và tiền căn tiêu chảy ở trẻ. Kết luận: Cần hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ tiêu chảy ở nhóm nghề nội trợ, tăng cường khuyến khích người chăm sóc trẻ đưa trẻ đi khám và tư vấn dinh dưỡng cho trẻ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo