VAI TRÒ CỦA THỰC HÀNH MÔ PHỎNG TRONG NHI KHOA ĐẾN SỰ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY TRONG THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM

Nguyễn Thị Minh Chính1, Nguyễn Trường Sơn1, Nguyễn Thị Thanh Huyền1, Phạm Thị Hoàng Yến1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi về mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em sau thực hành mô phỏng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu can thiệp, 214 sinh viên đại học điều dưỡng chính quy khóa 11 đủ đã tham gia trả lời dựa trên bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu: Mức điểm trung bình về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch theo đánh giá của người học đã tăng đáng kể với mức điểm trung bình chênh sau can thiệp lần 1, lần 2 làn lượt là 0,4 và 0,9 điểm (t < 0,001). Mức điểm trung bình về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch theo đánh giá của giảng viên đã tăng với mức điểm trung bình chênh sau can thiệp lần 2 so với lần 1 là 0,5 điểm (t < 0,001). Kết luận: Mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em sau thực hành mô phỏng thay đổi đáng kể.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo