ĐẶC ĐIỂM VÀ TIẾN TRIỂN TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN PHIM XQUANG VÀ CT NGỰC Ở CÁC BỆNH NHÂN COVID-19 CÓ VIÊM PHỔI ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TW

Văn Giang Trần 1,, Quốc Vương Trần 1, Quốc Phương Nguyễn 1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu thực hiện nhằm mục đích mô tả đặc điểm và tiến triển tổn thương phổi trên phim Xquang và CT ngực ở các bệnh nhân (BN) COVID-19 có viêm phổi điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Đối tượng & phương pháp: Thiết kế nghiên cứu  mô tả cắt ngang thực hiện trên 200 BN nhiễm COVID-19 được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ tháng 01/2020 đến tháng 05/2021. Kết quả: 91,5% BN không có tổn thương trên XQ ngực thẳng, trong khi đó tổn thương phổi phát hiện trên CT ngực là 53% BN. Đặc điểm tổn thương phổi trên Xquang ngực: 64,7% BN có tổn thương ở 2 phổi, 41,2% tổn thương 1/3 dưới, 35,3% tổn thương lan tỏa. Hình thái tổn thương bao gồm: đám mờ (70,6%), dày kẽ (17,6%), kính mờ (11,8%). Đặc điểm tổn thương trên CT ngực: tổn thương chủ yếu nằm ở vùng ngoại vi phổi (57,5%),  cả trung tâm và ngoại vi (38,7%). Phân phối tổn thương ở nhiều thùy 2 phổi (68%). Hình thái tổn thương chủ yếu thường gặp là: kính mờ (91,5%), đông đặc (22,6%), dày kẽ (14,2%). Tiến triển tổn thương trên CT ngực: sau 15 ngày điều trị 68% bệnh nhân  tổn thương có xu hướng giảm đi hoặc về bình thường, 2,8% bệnh nhân tổn thương có xu hướng không thay đổi, 6,6% bệnh nhân nặng lên, tổn thương có xu hướng xấu đi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WuF, ZhaoS, Yu B, et al. (2020). A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature; 579(7798), 265-269.
2. HuangC, WangY, Li X et al. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The lancet; 395(10223), 497-506.
3. HussainE, HasanM, RahmanM.A, et al. (2021). CoroDet: A deep learning based classification for COVID-19 detection using chest X-ray images. Chaos, Solitons &Fractals; 142, 110495.
4. Caruso D, Zerunian M, Polici M, et al. (2020). Chest CT Features of COVID-19 in Rome, Italy. Radiology; 296(2): E79-E85.
5. Kovács A, Palásti P, Veréb D, et al. (2021). The sensitivity andspecificity of chest CT in the diagnosis of COVID-19. Eur Radiol;31(5):2819-2824.
6. Weinstock MB, Echenique A, Russell JW, et al. (2020) Chest X-Ray Findings in 636 Ambulatory Patients with COVID-19 Presenting to an Urgent Care Center: A Normal Chest X-Ray Is no Guarantee. J Urgent Care Med; 14(7), 13-18.
7. Wong HYF, Lam HYS, Fong AHT, et al. (2019). Frequency and Distribution of Chest Radiographic Findings in COVID-19 Positive Patients. Radiology. 2019. Published online March 27, 201160.
8. Zhao W, Zhong Z, Xie X, et al. (2020). Relation Between Chest CT Findings and Clinical Conditions of Coronavirus Disease (COVID-19) Pneumonia: A Multicenter Study. AJR Am J Roentgenol; 214(5): 1072-1077.