KHẢO SÁT NHẬN THỨC GIÁ TRỊ CỐT LÕI TÍNH CHUYÊN NGHIỆP CỦA CỰU SINH VIÊN VÀ SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

Trần Thị Yến Duyên1, Bùi Thị Châu Phương1, Nguyễn Thị Đoàn Hương1, Phạm Dương Uyển Bình2, Phạm Lê An2
1 Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông
2 Đại Học Y Dược Tp Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bên cạnh y đức, tính chuyên nghiệp trong y khoa là một trong những năng lực cốt lõi của Điều Dưỡng tác động trực tiếp đến hiệu quả chăm sóc quản lý người bệnh. Do đó, việc xác định mức độ nhận thức của điều dưỡng về tính chuyên nghiệp là nhu cầu cấp thiết trong xây dựng chương trình huấn luyện tính chuyên nghiệp cho điều dưỡng hiệu quả và hội nhập khu vực. Mục tiêu: Xác định mức độ nhận thức của sinh viên và cựu sinh viên với các giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp và sự khác biệt về mức độ nhận thức về giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp trong hai nhóm. Phương pháp nghiên cứu: thiết kế mô tả cắt ngang từ 01/10/2020 đến 20/02/2021, thực hiện trên 208 sinh viên và 88 cựu sinh viên khoa Điều Dưỡng tại trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, tỉnh Bình Dương sử dụng bảng câu hỏi tính chuyên nghiệp trong y khoa áp dụng thang likert 1-5 gồm 6 thành tố đo lường tính chuyên nghiệp. Hệ số Cronbach’s Alpha của toàn thang đo 0,91 để đánh giá nhận thức các giá trị cốt lõi tính chuyên nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên điều dưỡng. Kết quả: nhận thức các giá trị cốt lõi về tính chuyên nghiệp của cựu sinh viên và sinh viên điều dưỡng đều ở mức rất quan trọng (MCSV= 4.64, MSV=4.50). Đối với nhận thức tính chuyên nghiệp chung và các thành tố “đảm bảo chất lượng chăm sóc”, “lòng vị tha”,” khả năng tự phản ánh”, mức độ nhận thức của cựu sinh viên cao hơn sinh viên. Sinh viên các niên khóa cũng như cựu sinh viên làm việc tại bệnh viện và phòng khám có sự khác biệt về nhận thức một số thành tố (p<0,05). Kết luận: Cựu sinh viên và sinh viên điều dưỡng đều nhận thức được sự quan trọng về giá trị cốt lỏi tính chuyên nghiệp. Kết quả nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá và đo lường thường xuyên về nhận thức tính chuyên nghiệp của sinh viên và cựu sinh viên sau tốt nghiệp khi xây dựng chương trình huấn luyện tính chuyên nghiệp sát hợp với huấn luyện y đức.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo