THỰC TRẠNG SỬ DỤNG BIỆN PHÁP TRÁNH THAI TRONG NHÓM PHỤ NỮ MANG THAI NGOÀI Ý MUỐN ĐẾN PHÁ THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Thị Thúy Hạnh Nguyễn 1,, Thị Thanh Thuỷ Trần 1, Thị Thư Lê 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Điều tra thực trạng trên 396 phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2020. Chọn mẫu: Là những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai trong vòng 22 tuần đầu của thai kỳ tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Kết quả: Phụ nữ có sử dụng BPTT chiếm 74,2%, và sử dụng các BPTT hiện đại chiếm đa số (87,4%). Tỷ lệ sử dụng: bao cao su nam (36,4%), thuốc tránh thai khẩn cấp (29,8%), que cấy tránh thai (15,4%). Nhóm 15 – 19 tuổi có khả năng sử dụng BPTT cao hơn các nhóm còn lại. Phụ nữ có đủ con gái trai còn sống có xu hướng sử dụng BPTT cao gấp 3,4 lần so với chỉ có con một bề. Phụ nữ có chồng, người yêu cho rằng lần mang thai này là ngoài ý muốn thì có xu hướng sử dụng BPTT cao hơn 1,8 lần so với nhóm còn lại. Phụ nữ mang thai ngoài ý muốn đến phá thai tại bệnh viện có tỷ lệ sử dụng thất bại BPTT hiện đại cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Kassebaum NJ, Bertozzi-Villa A, Coggeshall MS, et al. Global, regional, and national levels and causes of maternal mortality during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet Lond Engl. 2014;384(9947):980-1004. doi:10.1016/S0140-6736(14)60696-6
2. Grimes DA, Benson J, Singh S, et al. Unsafe abortion: the preventable pandemic. The Lancet. 2006;368(9550):1908-1919. doi:10.1016/S0140-6736(06)69481-6
3. Hosseini-Chavoshi M, Abbasi-Shavazi MJ, Glazebrook D, McDonald P. Social and psychological consequences of abortion in Iran. Int J Gynecol Obstet. 2012;118:S172-S177. doi:10.1016/S0020-7292(12)60018-6
4. Sach-KQDT-BD-dan-so-2016.pdf. Accessed December 25, 2020. https://www.gso.gov.vn/wp-content/uploads/2019/03/Sach-KQDT-BD-dan-so-2016.pdf
5. Bellizzi S, Mannava P, Nagai M, Sobel HL. Reasons for discontinuation of contraception among women with a current unintended pregnancy in 36 low and middle-income countries. Contraception. 2020;101(1):26-33. doi:10.1016/j.contraception.2019.09.006
6. Nguyễn Thanh Hưng, Trần Thị Lợi, và cộng sự. Kiến thức, thái độ và hành vi về các biện pháp tránh thai tạm thời ở phụ nữ phá thai ngoài ý muốn tại Bệnh viện Từ Dũ năm 2015: Một nghiên cứu cắt ngang mô tả. 2019;1:200-202.
7. Lê Thị Kim Liên, Lê Trí Khải, Đoàn Thị Thùy Dương. Thực trạng sử dụng biện pháp tránh thai của phụ nữ Raglai có chồng và một số yếu tố liên quan tại xa Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, năm 2018. Published 2018. Accessed September 9, 2021.
8. Bhandari N, Shrestha G, Thakuri P. Study of factors affecting contraceptive use among married women of reproductive Age. J Coll Med Sci-Nepal. 2014;9(4):24-29. doi:10.3126/jcmsn.v9i4.10233
9. Võ Minh Tuấn, Thai Lina. Đánh giá kiến thức, thái độ về các biện pháp tránh thai hiện đại trên phụ nữ đến nạo hút thai tại bệnh viện Từ Dũ 2017. Tap chi Y Hoc Thanh Pho Ho Chi Minh. Published 2018. Accessed October 6, 2021.