ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN GIẤC NGỦ Ở NGƯỜI BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT THỂ PARANOID ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

Thị Ái Vân Nguyễn 1,, Thy Cầm Vũ 1, Văn Tuấn Nguyễn1,2
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Rối loạn giấc ngủ (RLGN) là một triệu chứng thường gặp ở tâm thần phân liệt thể paranoid (TTPL-P), có một số đặc điểm đặc trưng vừa có nét tương đồng lại vừa khác biệt so với rối loạn giấc ngủ trong các rối loạn tâm thần khác. Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm lâm sàng rối loạn giấc ngủ ở người bệnh tâm thần phân liệt thể paranoid điều trị nội trú. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 112 bệnh nhân được chẩn đoán tâm thần phân liệt thể paranoid, điều trị nội trú tại Viện Sức khoẻ Tâm thần từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, đánh giá dựa trên bệnh án nghiên cứu và trắc nghiệm tâm lý chỉ số chất lượng giấc ngủ Pittsburg (PSQI). Kết quả: có 76/112 bệnh nhân (67,9%) có rối loạn giấc ngủ, trong đó 96,1% là mất ngủ, 3,9% là rối loạn nhịp thức ngủ. Xét riêng theo giai đoạn giấc ngủ thì RLGN đầu giấc chiếm tỷ lệ cao nhất với 64,5%. Xét chung RLGN cả 3 giai đoạn của giấc ngủ và chỉ RLGN đầu giấc chiếm tỷ lệ cao nhất 23,7%. Tổng thời gian ngủ trung bình là 5,3 ± 1,6 giờ, không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Trên thang điểm PSQI điểm trung bình là 10,8 ± 3,9, không có sự khác biệt giữa nam và nữ. Kết luận: Rối loạn giấc ngủ thường gặp trong tâm thần phân liệt thể paranoid và là một vấn đề cần quan tâm trong chăm sóc và điều trị các người bệnh này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Kim Việt. Bệnh tâm thần phân liệt. Trích trong: Giáo Trình Bệnh Học Tâm Thần. Nhà xuất bản Y học; Hà Nội; 2016:74-79.
2. Cao Tiến Đức. Các rối loạn phổ phân liệt. Trích trong: Giáo Trình Bệnh Học Tâm Thần. Nhà xuất bản Quân đội nhân dân; Hà Nội; 2016:234-284.
3. Stompe T, Ortwein-Swoboda G, Ritter K, et al. The impact of diagnostic criteria on the prevalence of schizophrenic subtypes. Compr Psychiatry. 2005;46(6):433-439. doi:10.1016/j.comppsych.2005.03.003
4. Kaskie RE, Graziano B, Ferrarelli F. Schizophrenia and sleep disorders: links, risks, and management challenges. Nat Sci Sleep. 2017;9:227-239. doi:10.2147/NSS.S121076
5. Klingaman EA, Palmer-Bacon J, Bennett ME, et al. Sleep Disorders Among People With Schizophrenia: Emerging Research. Curr Psychiatry Rep. 2015;17(10):79. doi:10.1007/s11920-015-0616-7
6. Trần Thị Thu Hà. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng thấu hiểu bản thân ở bệnh nhân tâm thần phân liệt thể paranoid, Luận văn Bác sĩ chuyên khoa cấp II, Trường Đại học Y Hà Nội.2021
7. Chung KF, Poon YPYP, Ng TK, et al. Correlates of sleep irregularity in schizophrenia. Psychiatry Res. 2018;270:705-714. doi:10.1016/j.psychres.2018.10.064
8. Laskemoen JF, Simonsen C, Büchmann C, et al. Sleep disturbances in schizophrenia spectrum and bipolar disorders - a transdiagnostic perspective. Compr Psychiatry. 2019;91:6-12. doi:10.1016/j.comppsych.2019.02.006