NHẬN XÉT CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG SỨC KHỎE CỦA BỆNH NHÂN MẮC BỆNH BỤI PHỔI TẠI BỆNH VIỆN PHỔI TRUNG ƯƠNG

Văn Hợp Lê 1,, Thị Hạnh Chu 2
1 Bệnh viện Phổi Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nhận xét chất lượng cuộc sống liên quan sức khỏe bệnh nhân bụi phổi tại bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thu thập số liệu tiến cứu trên 51 bệnh nhân mắc bệnh bụi phổi được chẩn đoán và theo dõi tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân bụi phổi có chất lượng cuộc sống tốt chiếm 6%, chất lượng cuộc sống trung bình chiếm 88%, chất lượng cuộc sống kém chiếm 6%. Có mối quan hệ tương quan đồng biến mức độ trung bình (p<0,05) giữa chất lượng cuộc sống và nghiệm pháp đi bộ 6 phút. Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân bụi phổi có chất lượng cuộc sống từ trung bình đến tốt đạt 94%. Khía cạnh thể chất và xã hội là 2 yếu tố lần lượt đánh giá thấp nhất và cao nhất trong khảo sát. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa chất lượng cuộc sống của người mắc bệnh bụi phổi và nghiệm pháp pháp đi bộ 6 phút.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Khúc Xuyền. Bệnh bụi phổi - Silic nghề nghiệp là gì? Tạp Chí Bảo Hộ Lao Động
2. Nguyễn Minh Đức. Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic ở người lao động trong các ngành nghề có nguy cơ cao tại tỉnh Bình Dương năm 2018. 148–152.
3. Silanun K., Wayurakul W., Pattanaworapong W. và cộng sự. (2020). Quality of life and Illness of Silicosis Patients. Bangk Med J, 16(2), 158–161.
4. Xiangqian HU (2014). Study on life quality status and its influencing factors among pneumoconiosis patients in Yuyao city. Chin J Prim Med Pharm, (12): 1323-1324,1325.
5. Tạ Thị Kim Nhung, Nguyễn Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Xuân và cs (2019). Thực trạng mắc bệnh bụi phổi silic của người lao động ở một nhà máy luyện gang và một số yếu tố liên quan năm 2018. Tạp Chí Học Việt Nam, 96–100.
6. Nguyễn Ngọc Sơn và Lê Hoài Cảm (2012). Tỷ lệ nhiễm bụi và đặc điểm lâm sàng X-Quang, thông khí phổi của công nhân mắc bệnh phổi silic tại xí nghiệp tàu thủy Sài Gòn. Tạp Chí Học Thực Hành, 29–33.