MỐI LIÊN QUAN GIỮA RÀO CẢN TỰ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT VỚI KẾT QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2 TẠI BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG

Thị Huê Đinh 1,, Quang Toàn Lê 1, Hoàng Thanh Nguyễn 2
1 Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu mối liên quan giữa một số rào cản tự kiểm soát đường huyết với kết quả kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 391 bệnh nhân Đái tháo đường type 2. Các rào cản tự kiểm soát đường huyết được đánh giá bằng bộ câu hỏi khảo sát; kết quả kiểm soát đường huyết được đánh giá bằng HbA1c và đường huyết luc đói. Kết quả: Tỉ lệ kiểm soát được đường huyết là 39,1%. Bệnh nhân có điểm hoạt động tự kiểm soát cao hơn ở nhóm đạt được mục tiêu đường huyết so với nhóm không đạt mục tiêu, p<0,05. Tỉ lệ kiểm soát đường huyết thấp hơn ở các bệnh nhân có rào cản do suy giảm hoặc mất khẩu vị/vị giác, mắc bệnh khác; các rào cản về biết tên các loại thuốc, thời gian uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc, thời gian tập thể dục cần thiết, cách theo dõi đường huyết tại nhà, biết thức ăn tốt, biết cách  xử trí hạ đường huyết; rào cản về tham gia lớp tập huấn, hiểu nội dung tư vấn, khó khăn khi đọc tài liệu/tờ rơi; rào cản về ủng hộ uống thuốc, nhắc nhở uống thuốc, ủng hộ tập thể dục, đủ tiền để mua máy đo đường huyết; sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Các rào cản tự kiểm soát bệnh có liên quan đến tỉ lệ thấp kiểm soát được đường huyết.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P. et al (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9(th) edition. Diabetes Res Clin Pract, 157, 107843.
2. Bộ Y Tế (2020), Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường tip 2, Số 5481/QĐ-BYT.
3. Ahmad N.S., Islahudin F., Paraidathathu T. (2014). Factors associated with good glycemic control among patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of diabetes investigation, 5(5), 563-569.
4. Hứa Thành Nhân, Nguyễn Thy Khuê (2014). Tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đạt mục tiêu HbA1c tại một phòng khám chuyên khoa đái tháo đường ở TP Hồ Chí Minh. Tạp chí "Nội tiết và Đái tháo đường", 13, 35-40.
5. Nelson L.A., Wallston K.A., Kripalani S. et al (2018). Assessing barriers to diabetes medication adherence using the Information-Motivation-Behavioral skills model. Diabetes Res Clin Pract, 142, 374-384.
6. Pokhrel S., Shrestha S., Timilsina A. et al (2019). Self-Care Adherence And Barriers To Good Glycaemic Control In Nepalese Type 2 Diabetes Mellitus Patients: A Hospital-Based Cross-Sectional Study. J Multidiscip Healthc, 12, 817-826.
7. Davies M.J., D'Alessio D.A., Fradkin J. et al (2018). Management of Hyperglycemia in Type 2 Diabetes, 2018. A Consensus Report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care, 41(12), 2669-2701.
8. Tomky D., Tomky D., Cypress M. et al (2008). Aade Position Statement. The Diabetes Educator, 34(3), 445-449.