KHẢO SÁT THỂ BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN TRÀO NGƯỢC DẠ DÀY THỰC QUẢN TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HÀ NỘI

Thị Ngọc Linh Nguyễn 1, Thị Thanh Tú Nguyễn 2,
1 Bệnh viện Châm cứu Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát thể bệnh y học cổ truyền của bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản tại Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội. Đối tượng: Bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản đến khám và điều trị từ tháng 01/2022 đến tháng 06/2022. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: 60 bệnh nhân được lựa chọn vào nghiên cứu. Tuổi trung bình của bệnh nhân là 49,58 ± 18,47. Tỉ lệ nữ cao hơn nam (58,3%). Thời gian bị bệnh chủ yếu trên 12 tháng (55,0%). Có 25,0% bệnh nhân có BMI thừa cân và béo phì, 23,3% bệnh nhân có chu vi vòng bụng vượt chuẩn. Tỷ lệ bệnh nhân thuộc thể bệnh Can khí phạm vị chiếm 83,3% và thể Tỳ vị hư hàn chiếm 16,7%. Triệu chứng Y học cổ truyền nuốt chua và phiền muộn khó chịu chiếm tỉ lệ cao nhất (nuốt chua 83,3 % và phiền muộn khó chịu 80,0%). Điểm trung bình GERDQ thể Can khí phạm vị là 10,77 ± 2,22, thể Tỳ vị hư hàn là10,65 ± 1,97.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Anh Chiến. Đánh giá tác dụng của viên “Dạ dày HĐ” trên bệnh nhân trào ngược dạ dày thực quản, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội. 2020.
2. Đặng Thị Thu Hiền. Đối chiếu tổn thương thực quản qua nội soi với bộ câu hỏi GERDQ để đánh giá mức độ hội chứng trào ngược dạ dày thực quản, Luận văn Thạc sỹ y học, Trường đại học Y Hà Nội. 2014.
3. Nguyễn Nhược Kim, Bệnh học nội khoa Y học cổ truyền, Nhà xuất bản Y học. 2017.
4. El-Serag H.B., Sweet S., Winchester C.C. và cộng sự. Update on the epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut, 2014, 63(6), 871–880.
5. Festi D., Scaioli E., Baldi F. và cộng sự. Body weight, lifestyle, dietary habits and gastroesophageal reflux diease. World J Gastroenterol, 2009, 15(14), 1690–1701.
6. Fujiwara Y., Takahashi S ichi., Arakawa T. và cộng sự A 2008 questionnaire- based survey of gastroesophageal reflux disease and related disease by physicians in East Asian countries. Digestion, 2009), 80(2), 119–128.
7. Pace F., Bollani S., Molteni P. và cộng sự. Natural history of gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis (NERD)--a reappraisal 10 years, on. Dig Liver Dis Off J Ital Soc Gastroenterol Ital Assoc Study Liver, 2004. 36(2), 111–115.
8. Ruigómez A., Wallander M.-A., Johansson S. và cộng sự. Irritable bowel syndrome and gastroesophageal reflux disease in primary care: is there a link. Dig Dis Sci, 2009, 54(5), 1079–1086.