NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH ANDROGEN CỦA CHẾ PHẨM FERTIL PRO FOR MEN TRÊN ĐỘNG VẬT THỰC NGHIỆM

Thanh Hà Tuấn Nguyễn 1,
1 Bệnh viện Quân y 103 - Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu hoạt tính androgen của viên nén bao phim Fertil Pro for men  trên chuột cống đực non thiến và trên chuột cống đực non không thiến. Phương pháp: Viên nén Fertil Pro for men cho chuột uống liều 280 mg/kg/ngày và 560 mg/kg/ngày để đánh giá hoạt tính androgen trên chuột cống đực non thiến theo mô hình Hershberger [8]. và trên chuột cống đực non không thiến theo phương pháp mô tả bởi Pierre Watcho và cs (2017) [7]. Kết quả: Trên chuột cống đực non thiến, Fertil Pro for men  cho uống sau 10 ngày đã làm tăng trọng lượng tương đối của túi tinh và cơ nâng hậu môn. Trên chuột cống trắng đực non không thiến, Fertil Pro for men cho uống sau 28 ngày làm tăng nồng độ testosteron máu, tăng khối lượng tương đối của tinh hoàn, mào tinh hoàn, túi tinh và cơ nâng hậu môn. Viên nén Fertil Pro for men không làm tăng khối lượng tiền liệt tuyến của chuột trên cả hai mô hình nghiên cứu. Kết luận: Viên nang Fertil Pro for men thể hiện rõ hoạt tính androgen khi đánh giá trên cả chuột cống đực non thiến và không thiến.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Trung Đàm (2006), Phương pháp ngoại suy liều có hiệu quả tương đương giữa người và động vật thí nghiệm, Phương pháp nghiên cứu tác dụng dược lý của thuốc từ dược thảo, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, tr. 377 – 392.
2. Trần Quốc Bảo (2012). Bệnh học Y học cổ truyền dùng cho sau đại học. NXB QĐND.
3. Trần Quán Anh, Nguyễn Bửu Triều (2012). Bệnh học giới tính nam. Nhà xuất bản Y học.
4. Viện dược liệu (2006). Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, tập I, II. NXB Khoa học và Kỹ thuật.
5. Viện Y học cổ truyền quân đội (2002). “Chứng bệnh vô sinh do nam giới”, Kết hợp đông, tây y chữa một số bệnh khó, NXB Y học, tr. 278-287.
6. Ottani A., Daniela G. and Francesca F. (2002). Modulatory activity of sildenafil on copulatory behaviour of both intact and castrated male rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 72(3): 717-722.
7. Pierre Watcho, Hermine Meli Watio, Modeste Wankeu-Nya et al (2017). Androgenic effects of aqueous and methanolic extracts of Ficus asperifolia in male Wistar rats. BMC Complementary and Alternative Medicine 17:42. DOI 10.1186/s12906-016-1547-5.
8. OECD 441 (2009). OECD guidelines for the testing of chemicals: Hershberger Bioassay in Rats: A Short-term Screening Assay for (Anti)Androgenic Properties.