NGHIÊN CỨU INVITRO ĐÁNH GIÁ ĐỘC TÍNH CỦA NANO BERBERINE LÊN NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI

Lê Nguyên Lâm 1,, Trần Văn Vui 2
1 Đại học y dược Cần Thơ
2 Đại học Y dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu vai trò của Nano Berberine trong quá trình lành thương trong miệng bị ảnh hưởng và đánh giá độc tính của Nano Berberine lên nguyên bào sợi nướu răng người. Vật liệu và phương pháp: Thử nghiệm MTT được sử dụng trong các thử nghiệm để đo khả năng sống của các tế bào động vật có vú bám dính đĩa đa giếng và đây là một trong những xét nghiệm ghi nhận độc tính tế bào dễ thực hiện nhất. Thử nghiệm MTT đơn giản, đặc trưng và được sử dụng thường xuyên như là một “tiêu chuẩn vàng” để so sánh các thử nghiệm khác trong quá trình phát triển phương pháp đánh giá độc tính tế bào mới. Nồng độ Nano Berberine gốc là 2%, tương đương 20.000 μg/μl. Tiến hành pha loãng dung dịch Nano Berberine gốc ra các nồng độ 1/10, 1/102, 1/103, 1/104. Nano Berberine được cung cấp bởi trung tâm nghiên cứu Triển khai – Khu công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả: Mẫu thử nghiệm nồng độ Nano Berberine 2%10-3 cho thấy mật độ tế bào trung bình là 74,9% và khoảng tin cậy 95% từ 63,6% đến 86,1%. Nồng độ này nằm ngay tại ngưỡng gây độc và khoảng tin cậy rơi vào ngưỡng gây độc. Nồng độ Nano Berberine 2% x 10-4 là nồng độ thử nghiệm an toàn không gây độc tế bào. Kết luận: Nồng độ Nano Berberine 2%10-3 ngay tại ngưỡng gây độc và khoảng tin cậy rơi vào ngưỡng gây độc. Nồng độ Nano Berberine 2% x 10-4 là nồng độ thử nghiệm an toàn không gây độc tế bào.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Tuấn, Lê Quốc Chiểu, Bùi Thị Bích Vân và cộng sự (2022), "Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberine ở chuột cống trắng", TCYHTH&B, 2, tr.36-44.
2. Aslantürk Ö (2018), "In Vitro Cytotoxicity and Cell Viability Assays: Principles, Advantages, and Disadvantages", Genotoxicity - A Predictable Risk to Our Actual World, tr.1-4.
3. Fernandes I.R, et al (2017), "Fibroblast sources: Where can we get them?", Cytotechnology, 68 (2), pp. 223-228.
4. Hou Q, He W J, Wu Y. S, et al (2019), "Berberine: A Traditional Natural Product With Novel Biological Activities", Altern Ther Health Med.
5. Li. R, Guo. W, Yang. B, et al (2011), "Human treated dentin matrix as a natural scaffold for complete human dentin tissue regeneration", Biomaterials, 32 (20), pp. 4525-38.
6. Van Meerloo. J, Kaspers. G. J, et al (2011), "Cell sensitivity assays: the MTT assay", Methods Mol Biol, 731, pp. 237-45.
7. Vernon R B, Gooden M D (2002), "An improved method for the collagen gel contraction assay". In Vitro Cell Dev Biol Anim, 38 (2), pp. 97-101.
8. Warowicka Alicja, Nawrot Robert, Goździcka-Józefiak Anna (2020), "Antiviral activity of berberine". Archives of Virology, 5, pp. 1-11.