THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ KHÁNG THỂ KHÁNG VI RÚT SARS-COV-2 Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI SAU TIÊM VẮC-XIN ASTRAZENECA VÀ PFIZER

Nguyễn Thị Hương Giang 1,, Bùi Hồng Ngọc 1, Lê Vĩnh Giang 2, Văn Đình Hòa 1, Nguyễn Quang Vĩnh 3
1 Đại học y Hà Nội
2 Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện phổi trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả sự thay đổi nồng độ kháng thể kháng vi rút SARS-CoV-2 ở người trên 60 tuổi sau tiêm vắc-xin AstraZeneca và Pfizer tại Hà Nội và Hưng Yên năm 2021-2022. Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu theo dõi dọc. Kết quả chính: Nồng độ kháng thể kháng SARS-CoV-2 đạt đỉnh tại thời điểm 14 ngày sau tiêm vắc-xin mũi 2, trung vị 14,8 U/ml (IQR: 6,5-25,3) đối với đối tượng tiêm vắc-xin AstraZeneca và 118,2 U/ml (IQR: 70,3 – 168,6) đối với đối tượng tiêm vắc-xin Pfizer. Trong nhóm tiêm vắc-xin AstraZeneca, nồng độ kháng thể của nữ cao hơn nam, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Cả 2 nhóm tiêm AstraZeneca và Pfizer đều không có sự khác biệt về nồng độ kháng thể giữa các nhóm tuổi, tình trạng bệnh nền. Tuy nhiên, nồng độ kháng thể ở nhóm tiêm vắc-xin Pfizer cao hơn so với nhóm tiêm vắc-xin AstraZeneca. Kết luận: Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 giúp cơ thể sản sinh ra kháng thể chống lại vi rút SARS-CoV-2. Tuy nhiên, lượng kháng thể này khác nhau giữa các đối tượng, loại vắc-xin và thay đổi theo thời gian sau khi tiêm phòng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chen X, Chen Z, Azman AS, et al. Serological evidence of human infection with SARS-CoV-2: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Global Health. 2021;9(5):e598-e609. doi:10.1016/ S2214-109X(21)00026-7
2. What you need to know about COVID-19 vaccines. Accessed November 1, 2021. https://www.unicef.org/vietnam/stories/what-you-need-know-about-covid-19-vaccines
3. Voysey M, Clemens SAC, Madhi SA, et al. Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK. The Lancet. 2021;397(10269):99-111. doi:10.1016/ S0140-6736(20)32661-1
4. CDC. COVID-19 và sức khỏe của quý vị. Centers for Disease Control and Prevention. Published February 11, 2020. Accessed December 26, 2021. https://vietnamese.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/your-health/about-covid-19/antibodies.html
5. Folegatti PM, Ewer KJ, Aley PK, et al. Safety and immunogenicity of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine against SARS-CoV-2: a preliminary report of a phase 1/2, single-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2020;396(10249):467-478. doi:10.1016/S0140-6736(20)31604-4
6. Bước đầu mô tả nồng độ kháng thể kháng Vi rút Sars-CoV-2 sau tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Accessed May 9, 2022. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1219/1070
7. Wei J, Pouwels KB, Stoesser N, et al. Antibody responses and correlates of protection in the general population after two doses of the ChAdOx1 or BNT162b2 vaccines. Nat Med. Published online February 14, 2022:1-11. doi:10.1038/s41591-022-01721-6