KHẢO SÁT TÌNH HÌNH SỬ DỤNG Y HỌC CỔ TRUYỀN TRONG ĐIỀU TRỊ COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG Ở XÃ LA SƠN, HUYỆN BÌNH LỤC, TỈNH HÀ NAM

Lê Thị Minh Phương 1,, Đỗ Thị Thu Hà 1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng sử dụng các phương pháp y học cổ truyền ở bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng tại xã La Sơn - huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam. Phưong pháp: Điều tra ngang  được tiến hành trên 103 đối tượng nhiễm COVID-19 điều trị tại cộng đồng được quản lý bởi trạm y tế xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Kết quả: Đa số ở độ tuổi 18 – 55 tuổi (82,5%), tỉ lệ mắc giữa nam và nữ ngang nhau (48,5% và 51,5%),100% đã được tiêm vaccin COVID-19, 80,6% có thời gian mắc COVID-19 gần đây nhất cách đây 3 tháng, 17,5% đối tượng có triệu chứng của COVID-19 kéo dài. Tỉ lệ sử dụng YHCT trong điều trị COVID-19 tại cộng đồng ở xã La Sơn là 49,5%, trong đó có 89,8% dùng hết hợp với y học hiện đại, với 100% sử dụng thuốc YHCT trong điều trị, dạng thuốc sử dụng chủ yếu là thuốc xông (89,8%), tỉ lệ cung cấp dịch vụ điều trị bằng YHCT tại cơ sở y tế còn thấp chỉ có 26,7%. Kết luận: tỉ lệ sử dụng YHCT trong điều trị COVID-19 tại cộng đồng cao nhưng khả năng đáp ứng của cơ sở y tế còn hạn chế.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2021), Hướng dẫn triển khai Tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, 4349/QĐ-BYT 2021.
2. Bộ y tế (2022), Quyết định số 250/QĐ-BYT về việc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.
3. Haileamlak A (2021), The impact of COVID-19 on health and health systems, Ethiop J Health Sci, 2021 Nov;31(6):1073-1074.
4. Hoàng Hoa Lý, Trần Đức Tuấn, Nguyễn Thành Trung Phạm Vũ Khánh (2013), Thực trạng sử dụng y học cổ truyền tại tuyến xã ở tỉnh Hải Dương, Y học thực hành, vol. 865, no. 4, pp. 14 - 17.
5. Hoàng Thị Hoa Lý (2015), Đánh giá thực trạng và hiệu quả can thiệp y học cổ truyền tại tuyến xã ở 3 tỉnh Miền Trung, Luận án tiến sĩ Y học, Trường Đại học Y Hà Nội.
6. Koc HC, Xiao J, Liu W, Li Y, Chen G (2022), Long COVID and its Management. Int J Biol Sci, 18(12):4768-4780. doi: 10.7150/ijbs.75056.
7. Kudlay D, Svistunov A (2022), COVID-19 Vaccines: An Overview of Different Platforms. Bioengineering (Basel), 2022 Feb 12;9(2):72. doi: 10.3390/bioengineering9020072
8. Nguyễn Ngọc Như Khuê1, Vũ Thị Quỳnh Hậu2, Nguyễn Anh Khoa3 và cs (2021), Đặc điểm hậu covid-19 tại Đắk Lắk, năm 2021, Tạp chí Y học Việt Nam, 513 (1), 184 - 189.
9. Nguyen Phuong Thi Lan, Nguyen Tien Bao Le, Pham Anh Gia, et al (2019). Psychological stress risk factors, concerns and mental health support among health care workers in vietnam during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak. Frontiers in public health.