NGHIÊN CỨU TỶ LỆ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG GALECTIN-3 MÁU Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM

Trần Kim Sơn 1,, Lại Trung Tín 2, Ngô Hoàng Toàn 3, Trần Đặng Đăng Khoa 3, Phạm Thị Minh 3, Trần Thị Bích Phương 3, Đoàn Thị Tuyết Ngân 3, Nguyễn Trung Kiên 3
1 Đại học y dược Cần Thơ
2 Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ
3 Trường Đại học Y dược Cần Thơ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu tỷ lệ và một số yếu tố liên quan đến tăng galectin-3 máu ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 122 bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược Cần Thơ từ năm 2018 đến năm 2019. Kết quả: Nghiên cứu trên 122 bệnh nhân suy tim có galectin-3 máu tăng (≥22,1 ng/mL) chiếm tỷ lệ 88,52%, nồng độ này không tăng ở 14 bệnh nhân (chiếm tỷ lệ 11,48%). Tiền sử bệnh mạch vành, NT-proBNP ≥1.800 pg/ml và vòng bụng>90cm có liên quan đến tăng galectin-3 máu ở bệnh nhân suy tim. Khi phân tích hồi quy đa biến ghi nhận thời gian phát hiện suy tim, NT-proBNP, EF có mối tương quan với tăng galectin máu. Kết luận: Galectin-3 máu thường tăng ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu giảm và có liên quan đến thời gian phát hiện suy tim, NT-proBNP và phân suất tống máu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. AIshii M. (2000), "The sixth report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, and 1999 World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension", Nihon Rinsho, 58 Suppl 1, pp. 267-275.
2. ADA (2017), "Standards of Medical Care in Diabetes-2017 Abridged for Primary Care Providers", Clin Diabetes. 35 (1), pp. 5-26.
3. Christenson R. H. (2010), "Multi-center determination of galectin-3 assay performance characteristics: Anatomy of a novel assay for use in heart failure", Clin Biochem. 43 (7-8), pp. 683-690.
4. de Boer R. A. (2012), "The fibrosis marker galectin-3 and outcome in the general population", J Intern Med. 272 (1), pp. 55-64.
5. ESC (2017), "Corrigendum to: '2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure'", Eur Heart J.
6. Ho J. E. (2012), "Galectin-3, a marker of cardiac fibrosis, predicts incident heart failure in the community", J Am Coll Cardiol. 60 (14), pp. 1249-1256.
7. Lok D. J. et al. (2010), "Prognostic value of galectin-3, a novel marker of fibrosis, in patients with chronic heart failure: data from the DEAL-HF study", Clin Res Cardiol. 99 (5), pp. 323-328.
8. Welsh P. (2013), "N-terminal pro-B-type natriuretic peptide and the prediction of primary cardiovascular events: results from 15-year follow-up of WOSCOPS", Eur Heart J. 34 (6), pp. 443-450.
9. Ho J. E. (2012), "Galectin-3, a Marker of Cardiac Fibrosis, Predicts Incident Heart Failure in the Community", Journal of the American College of Cardiology. 60 (14), pp. 1249.
10. Shah R. V. (2010), "Galectin‐3, cardiac structure and function, and long‐term mortality in patients with acutely decompensated heart failure", European journal of heart failure. 12 (8), pp. 826-832.