PHÂN TÍCH CHI PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI BỆNH VIỆN TỈNH KIÊN GIANG BA NĂM, 2018 ĐẾN 2020

Phạm Thị Hiền 1, Nguyễn Thế Hùng 1,, Thân Thị Ngân 1, Bùi Văn Chung 1, Phạm Văn Tiệp 1
1 Đại học Thăng Long

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu hồi cứu sử dụng cơ sở dữ liệu bảo hiểm y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang trong 3 năm 2018, 2019 và 2020, với tổng số 4089 trường hợp bệnh nhân tăng huyết áp (THA). Sử dụng các phép tính thống kê mô tả và thống kê phân tích hiệp biến (ANCOVA). Kết quả cho thấy: (1) Các nhóm BHYT khác nhau về mức chi có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Mức chi thấp nhất cho cùng một trường hợp THA thuộc nhóm đối tượng được tổ chức BHXH cấp thẻ - những người hưu trí, người cao tuổi dao động từ 0,32 đến 0,55 triệu đồng thấp hơn nhiều so với các nhóm khác dao động từ 2,19 đến 2,78 triệu đồng. Nhóm được chi cao nhất là BHYT tự nguyện theo hộ gia đình và nhóm BHYT cho người đang đi làm, dao động từ 2,38 đến 2,78 triệu đồng. Khi phân tích hiệp biến ANCOVA, nhận thấy có sự phân biệt mức chi giữa các nhóm BHYT. Mức chi cho nhóm nam và nhóm nữ qua phân tích ANCOVA kiểm soát tuổi, số ngày điều trị và nhóm BHYT nhận thấy có sự khác biệt trong 2 năm 2028 và 2019 có ý nghĩa thống kê. Nữ được chi trung bình /trường hợp (đã hiệu chỉnh) luôn thấp hơn so với nam môt cách có ý nghĩa  (p <0,05). Vào năm 2020, sự khác nhau giữa hai giới giảm đi và không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Kết luận: Các nhóm thẻ BHYT khác nhau mắc cùng bệnh THA nhưng được chi khác nhau. Chi cho bệnh nhân nam nhiều hơn cho bệnh nhân nữ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chính phủ. Nghị định Số: 146/2018/NĐ-CP về Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế..
2. Darius Erlangga, Marc Suhrcke, Shehzad Ali (2019) The impact of public health insurance on health care utilisation, financial protection and health status in low- and middle-income countries: A systematic review PLoS One. 2019; 14(8): e0219731.
3. Phạm Thị Hiền, Trần Quang Huy, Trương Việt Dũng (2022). Phân tích chi phí BHYT đa tuyến tại bênh viện tỉnh Kiên Giang trong 3 năm, 2018 đến 2020. Tạp chí Y học dự phòng, tập 32, số 2.
4. Leila Doshmangir, Mohammad Bazyar, Arash Rashidian, and Vladimir Sergeevich Gordeev. Iran health insurance system in transition: equity concerns and steps to achieve universal health coverage Int J Equity Health. 2021; 20: 37
5. Mohammad Bazyar, Vahid Yazdi-Feyzabadi, Arash Rashidian, The experiences of merging health insurance funds in South Korea, Turkey, Thailand, and Indonesia: a cross-country comparative study. Int J Equity Health. 2021; 20: 66.
6. Trần Quang Thông, Trương Việt Dũng (2011) Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức thanh toán theo định suất đến chi phí và chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện đa khoa Mường Lát- Thanh Hóa. Tạp chí Y học dự phòng, (125), 7/2011.